Nog is er hoop – Jesaja 9 – Oud Testament

9 augustus, 2023

Bijbelboeken: Jesaja

Oud Testament – Jesaja

Nog is er hoop!

Jesaja 9:2, 5-6

Inleiding

Een Kerst als deze zullen we niet zo gauw vergeten, denk ik! In wat voor een wereld leven we, en wat is er in het achter ons liggend jaar niet allemaal gebeurd! Wat dat betreft verschilt onze tijd niet zo erg met de tijd waarin de Heer Jezus in deze wereld kwam. Ook toen was er een toenemende uitzichtloosheid voor de mensen, zoals dat nu in onze wereld is. Als we de Evangeliën goed lezen dan wordt het wel duidelijk dat de mensen toen het gevoel hadden gehad dat het geloof geen betekenis en rol meer had, en de hoop dat het beter zou worden, was uitgedoofd. Slechts enkele inwoners van Israël hadden wel hoop, ze verwachten en zagen uit naar de komst van de Messias. Bijvoorbeeld Simeon, die verwachtte ‘de vertroosting van Israël’ (Luk.2:25), de komst van de Verlosser voor Israël en komende Koning. De profetie van de profeet Jesaja sprak van die hoop met deze woorden: ‘Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht… Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid’ (Jes.9:2, 5-6). Het beloofde kind, een zoon, zou gaan schijnen in Israëls duisternis door een rechtvaardige heerser te zijn. Gods volk, hoe gering en weinig in aantal ook, hoopte en zag uit naar de komst van die Messias.

In het Nieuwe Testament komt het woord hoop meer dan tachtig keer voor, de Bijbel is het boek van de hoop! Gods gave van zijn Zoon toen, in die tijd, bracht hoop voor het volk Israël, zoals het nu hoop kan geven aan de wereld van onze tijd, zowel Jood als mensen uit de volken (Rom.15:12). God is ‘de God van hoop’ (vs.13). De komst van Christus zoveel jaren geleden betekent ook nu hoop voor iedere persoon die nu leeft.

Wie heeft hoop nodig?

Mensen die van de dokter te horen hebben gekregen ‘We kunnen niets meer voor u doen er is geen hoop meer voor u’ hebben hoop nodig. Ook het slachtoffer van een misdrijf, onrechtvaardige behandeling of geweld, de man die zijn baan heeft verloren, de rouwende echtgenote, de teenager die aan drugs verslaafd is, mensen die in een depressie zitten, zij die het leven niet meer zien zitten, zij die in een bepaalde zonde verstrikt zijn geraakt. Mensen die grote financiële schulden hebben, en gaat u zo maar door! Wie heeft hoop nodig! Wij, allemaal! De hele wereld heeft hoop nodig!

Wat is hoop?

Hoop is niet optimisme wanneer de omstandigheden positief zijn. Hoop is het vermogen te geloven in het goede als de zaken slecht gaan. ‘Hoop betekent hopen als de zaken hopeloos zijn, het is alleen als de zaken slechts- gaan dat hoop een kracht kan zijn’. Hoop is een onverslaanbare kijk naar de toekomst. De Bijbelse hoop is de huidige realiteit met vertrouwen onder ogen zien vanwege Gods bemoeienis met de mens In Christus Jezus. Hoop is leven nu, in de wetenschap dat God iets beter voorbereid heeft. Hoop heeft de verwachting in zich dat God alles wat pijnlijk en onbegrepen wegneemt en verandert in oneindig goeds (Rom.8:24-25). Hoop beschermd ons ook dat we al te gemakkelijk zouden leven als alles goed gaat.

Waar hopen we dan op?

We hopen op vrede. We hopen op een wereld zonder oorlogen, terrorisme, kindermisbruik, scheidingen, en een militaire nucleaire dreiging. We hopen op antwoord vragen die beginnen met: ‘Waarom?’. We hopen op het beëindigen van een lijdensweg.

We hopen op verandering, verandering van onszelf, ons houding en ons gedrag. We hopen genoeg financiële middelen om aan al onze verlangens te kunnen voldoen. We hopen op succes van ons werk, in het ouderschap, getuigen en om een vriend voor de medemens te zijn. We hopen voor vrienden die we kunnen vertrouwen en een betekenisvol leven. We hopen op de hemel.

Waar vinden we hoop?

Hoop is verbonden met een Persoon, Jezus Christus.

 Paulus begint zijn eerste brief aan Timotheüs met de vermelding ‘Jezus Christus onze hoop’ (1:1). Jezus is de blijvende bron voor de gelovigen. Zijn offer voor de zonde en zijn opstanding geven ons absolute zekerheid om de toekomst onder ogen te zien, zelfs de dood. Gelovigen hebben verdriet als een geliefde sterft, we het verdriet met hoop (1Thes.4:13). Omdat onze relatie met Jezus zeker is, zullen we tenslotte alles ervaren wat God voor zijn volk bereid heeft. Dat is de reden waarom een persoonlijke relatie met Jezus noodzakelijk is. Heb je die hoop al ervaren die alleen Jezus kan geven?

Het Evangelie is een ander middel waar we hoop kunnen vinden.

De ‘hoop van het evangelie’ (Kol.1:23) geeft ons de zekerheid dat onze zonden zijn vergeven en dat we nog niet zijn we zouden moeten zijn. Het evangelie vertelt ons dat God met ons bezig is opdat wij op zijn Zoon zouden gaan gelijken (Rom.8:29). Petrus schreef ‘dat God ons heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop’ (1Petr.1:3), dat wil zeggen dat het christelijk leven een heerlijke toekomst tegemoet gaat, ondanks moeilijkheden in dit leven. Onze redding zal voleindigd zijn wanneer we voor de Heer Jezus staan (Fil.1:6). De aanwezigheid van de Heer Jezus die in ons woont is ‘onze hoop van de heerlijkheid’ (Kol.1:27). Van onze hoop in Christus mogen we aan eenieder rekenschap afleggen (1Petr.3:15).

Onze hoop moet gevoed worden door de waarheid van Gods Woord.

‘Want alles wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven, opdat wij door volharding en de vertroosting van de Schriften de hoop hebben’ (Rom.15:4). De gebeurtenissen van de gelovigen vermeld in de Schrift mogen ons aansporen om door te gaan. Denk maar aan Noach, Abraham, Sara, Mozes, Esther, Jeremia, de maagd Maria, en Johannes de doper. Gods beloften die in de Schrift vermeld zijn voeden onze hoop. Die beloften voorzien in de kracht om te volharden. (vs. 4). Dit zegt ons dat ware christelijke hoop in staat in om te wachten. De ervaringen van Bijbelse gelovigen leren dat God altijd, uiteindelijk antwoord op het geduldig wachten en uitzien baar de vervulling van de beloften. ‘Laten wij de belijdenis van de hoop onwankelbaar vasthouden, want Hij die beloofd heeft, is getrouw’ (Heb.10:23). Welke belofte heeft u nodig om te volharden in uw hoop? Hieronder vindt u een klein overzicht van Advent- en Kerstbeloften die ons zeggen wat de Heer Jezus voor ons kan doen:

– ‘De heerschappij zal op zijn schouders rusten’ (Jes.9:5).

– ‘Hij zal vrede zijn’ (Mi.5:4).

– ‘Hij zal zijn volk behouden van hun zonden’ (Mat.1:21).

– ‘Men zal Hem de naam Emmanuel geven, dat is vertaald: ‘God met ons’ (Mat.1:23).

– ‘Want u is heden een heiland geboren, die Christus de Heer is’ (Luk.2:11).

– ‘Het Woord is vlees geworden… vol van genade en waarheid’ (Joh.1:14).

– ‘Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden’ (Jes.40:11).

– ‘We hebben de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van jezus Christus’ (2Kor.4:6).

– ‘Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel zou verbreken’ (1Joh.3:8).

– ‘Hierin is de liefde van God geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon in de wereld heeft gezonden, opdat wij zouden leven door Hem’ (1Joh.4:9).

De Heilige Geest ondersteunt ook onze hoop

‘Opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest’ (Rom.15:13). De Heilige Geest laat ons onze aandacht niet richten op wat verkeerd of pijnlijk is. Hij wijst altijd naar Jezus, die de bron van onze hoop is. De Heilige Geest werkt om ons karakter gelijk te maken aan dat van Jezus, eigenlijk om ons echte te veranderen. De hoop die de Heilige Geest ons biedt is niet een klein straaltje, maar een constante stroom, zo dat we ‘overlopen van hoop’. Dat wil niet zeggen dat de realiteit van het leven ontkennen, of blind zijn voor ernstige problemen. Het betekent dat we een onverwoestbaar vertrouwen hebben omdat de Heilige Geest in ons woont en werkt.

Christus wederkomst is nog een oorzaak van de hoop van de gelovige.

De Heer Jezus heeft ons beloofd dat Hij weer zou komen om ons tot Hem te nemen (John.14:3). Wanneer Hij verschijnt ‘zullen we zijn zoals Hij is. ‘Wij weten dat als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is’ (1Joh.3:2). Onze hoop op Christus wederkomst motiveert tot een heilig leven opdat we klaar zijn om Hem te verwelkomen. Zijn terugkeer betekent vrede en gerechtigheid, geluk en de hemel. De realiteit zal onze verwachting overtreffen!

Bent u een hoopvol persoon?

Een oude gezegde zegt: ‘Waar leven is, daar is hoop’. Maar dat is niet juist! We moeten zeggen: ‘Waar hoop is, daar is leven!’. Want wanneer je hoop verankerd is in Jezus, leef je pas werkelijk. Overdenk deze bewijzen en bepaal of iemand een hoopvol persoon is: Gods werk ondersteunen zelfs als de economische situatie slecht is, investeren in evangelisatie in moeilijke tijden, Doorgaan met je taak zelfs als het door anderen niet gewaardeerd wordt, andere lief te hebben en getuigen zelfs als het resultaat mager is, de dood onder ogen te zien door naar de hemel te verlangen. Mensen die hoop hebben weten dat God bezig is, en vertrouwd kan worden. Die mensen weten en verwachten dat de dingen die gebeuren niet altijd zo zullen blijven.

Een gelovige zijn, wil zeggen leven in een hoopvolle toekomende tijd.

____________________________________________________________________________________________