Dogmatiek – Openbaring

25 juli, 2023

Rubrieken: Dogmatiek

Dogmatiek

Openbaring

Inleiding

Het Grieks voor openbaring is apocalyps. Het woord openbaring en onthulling impliceert een openbaring en onthulling van onbekende dingen – een in zicht komen. Het is redelijk om te veronderstellen dat God tot Zijn schepselen zou spreken die Hij in staat heeft gemaakt voor een dergelijke gemeenschap. Veel mensen vragen zich daarbij af ‘hoe’ God spreekt. ‘Spreken’ wil niet altijd zeggen wat wij eronder verstaan, communiceren door middel van woorden, maar spreken kan in dit verband ook zonder woorden zijn.

  1. Door de schepping

Dit wordt verklaard in Psalm 19:1-6 en Romeinen 1:19-20.

  1. Door het geschreven Woord

De Bijbel maakt er aanspraak op Gods geschreven Woord te zijn, en het is dat ook (2Tim.3:16). In alles is het Zijn boodschap aan de mens gebleken. Het behandelt getrouw en naar waarheid de dingen in de hemel of op aarde. Inderdaad onthult het dingen die anders niet bekend zouden zijn geweest.

  1. Door het levende Woord

Hoewel het geschreven Woord veel onthult, iets wat bij uitstek door de Zoon geopenbaard wordt (Heb.1:1-2), is wat door de Vader gezegd wordt (Joh.1:18), dat er van Hem geen volledige openbaring is geweest tot de komst van Christus. Christus openbaarde de wijsheid van God (Joh.7:46; 1Kor.1:24), en de kracht van God (Joh.3:2), maar de grootste zaak die geopenbaard is die van Gods liefde, en dat wordt zowel in Jezus’ leven als sterven overtuigend aangetoond (Rom.5:8; 1Joh.3:16). Dit is in essentie de betekenis van Hebreeën 1:1-2 (zie Joh.3:16).

  1. Door het boek Openbaring

Het nieuwtestamentisch boek Openbaring wordt zo genoemd omdat het een onthulling, openbaring is van Jezus Christus, een openbaring die de Vader heeft gegeven van zijn Zoon op zijn dienstknechten te tonen. (Op.1:1).

  1. Door de geschiedenis

Het gaat dan om Gods handelen met deze wereld. Die is te verifiëren zowel in de Bijbelse als de profane geschiedenis, maar ook door het profetische woord. ‘Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is’ (Jes.46:10)

______________________________________________________________________________________________________________________________