Christendom – Mogen we een opwekking in Europa verwachten?

28 juli, 2023

Rubrieken: Christendom

Christendom

‘Mogen we een opwekking in Europa verwachten?’

Inleiding

Ja, zullen sommigen zeggen want in het boek Bijbelboek Openbaring wordt gesproken van ‘een grote schare die niemand tellen kan’ (Openb. 7:9). Dat is juist maar daar gaat het over een speciale groep, hen ‘die uit de grote verdrukking komen’ (Openb. 7:14). Dat is een periode die nog in de toekomst ligt en het is nog maar de vraag of de gelovigen die deel uit maken van de Gemeente die tijd zullen meemaken. (Zie mijn artikel onder de rubriek ‘Eschatologie) Nee, mogen we nú nog een opwekking verwachten? Met de regelmaat van de klok duiken er telkens berichten op die aankondigen dat we een opwekking mogen verwachten. Hen die daaraan twijfels hebben worden vaak geclassificeerd als zwartkijkers en pessimisten. Maar een keuze vóór of tegen de idee van een opwekking kan grote consequenties hebben voor ons geloofsleven. Het kan een leven in de mogelijke realiteit zijn, of het kan zijn dat je gaat leven in een droom die niet juist is en waardoor je voortdurend bloot staat aan teleurstellingen. Voldoende reden om nader onderzoek te doen.

Allereerst zullen we het begrip ‘opwekking’ moeten definiëren alvorens we er iets over kunnen zeggen. Men geeft de volgende definities: ‘Opwekking, een beweging die tracht het geloof nieuw leven in te blazen’ of ‘Opwekking: religieuze opleving refereert binnen de christelijke context over het algemeen aan een periode van geestelijke vernieuwing binnen de kerk. Tekenen van een opwekking zijn de massale bekering van mensen tot het christelijk geloof en een moreel herstel in het gedrag en uitingen’. Of (Wikipedia) ‘In het christendom wordt hieronder verstaan een buitengewoon werk van de Heilige Geest waardoor geestelijk ingeslapen gelovigen weer enthousiast worden over hun geloof. Een opwekking begint vaak met een sterk schuldbesef en het belijden van zonden. Een opwekking leidt ook tot wijdverbreide liefdadigheid en heeft een grote invloed op de maatschappij.’ Het is dus duidelijk dat een opwekking gaat over hen die geestelijk in slaap zijn gevallen, niet over mensen die nog tot geloof moeten komen.

In dit artikel wil ik proberen een antwoord te geven op de vraag: ‘Mogen we een opwekking verwachten van het christendom in West-Europa? en ‘Zijn er tekenen die erop wijzen dat er een opwekking nabij is?’

Kerkverlating in Europa

De berichten die wij via diverse media onder ogen krijgen geven niet veel hoop op een nabije opwekking in Europa terwijl het aantal christenen wereldwijd wel toeneemt (zie hierna). Al enkele decennia is er een grote leegloop begonnen uit de grote volkskerken in allerlei landen in Europa. Het kerkbezoek loopt sterk terug. En een steeds groter aantal kerkleden laat zich uitschrijven, niet in het minst uit de Rooms-Katholieke Kerk. Dit is de laatste jaren het gevolg geweest van de zondige praktijken die zich in de Kerk hebben geopenbaard. Onlangs (oktober 2013) waren er nog  een groot aantal uitschrijvingen uit de Rooms-Katholieke Kerk in Duitsland als gevolg van de affaire met bisschop Tebartz-Van Elst van het Duitse bisdom Limburg. Ook de Evangelische Kerk in Duitsland heeft te maken met een opvallende teruggang van het aantal leden.

Eigen waarneming

Ik ben geboren in 1947 en kan daarom een vrij lange periode van het kerkelijk leven in Nederland, Duitsland en België overzien; landen waar ik gewerkt en gewoond heb. We kunnen niet om de feiten heen dat, vergeleken met de jaren vijftig en zestig er grote veranderingen zijn gebeurd in het maatschappelijk leven en in het bijzonder vanaf de beginjaren zestig, en dat niet in het minst v.w.b. het kerkelijk leven. Veel grote landskerken hebben moeten fuseren, PKN in Nederland en VPKB in België, maar dat heeft de leegloop niet kunnen tegenhouden. Die leegloop is ook vaak het gevolg geweest van de liberale theologie, waardoor mensen vaak hun heil zochten in Evangelische Kerken. Nu (2013) zie ik echter in die Evangelische Kerken ook de vergrijzing toeslaan en tevens dat er (te) weinig instroom is van nieuwe gelovigen. Veel gemeenten dreigen uit te sterven! Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen, maar in het grote geheel is dit toch wel het beeld dat ik heb. Dus, komt er nog een opwekking in West-Europa? Ik zie daarvoor geen signalen.

Wat zegt de Bijbel?

Het Nieuwe Testament leert ons dat naarmate de tijd van Christus’ komst nadert, het met het christelijk geloof en het moreel van de mensen er niet beter op wordt (1 Tim. 4:1v.; 2 Tim. 3:1; 2 Petr. 3:3; 1 Joh. 2:18; Jud. :18). Nogmaals ik beperk mij tot West-Europa en heb zeker weet van de situatie in de rest van de wereld. Zelf ben ik actief betrokken bij een opwekking in Cuba die al enkele jaren duurt en waar veel mensen tot geloof komen. Een ander beeld geeft Roemenië waar ik sedert 1986 betrokken ben met diverse activiteiten (zie website JOBvzw. op mijn website) en waar ná de val de dictator Ceaucescu het kerkbezoek geleidelijk is teruggelopen. Het beeld dat de Bijbel geeft van de Kerk is dat het gaat van de Efeze-periode (de eerste liefde) naar Laodicea-periode (lauwheid) en dat het christendom uiteindelijk eindigt in de kerk van de eindtijd de grote hoer Babel. Een voorbeeld van het volk Israël kan ons tot voorbeeld dienen waar we aan het einde van hun rijdperk ook geen opwekking vinden maar een stijgend verval van moreel en geloof (Maleachi).

Uitzien naar de komst van de Heer Jezus

Als er geen opwekking te verwachten is, is er dan niets positiefs waar we op mogen hopen? Ik geloof van wel, ik denk dat er voldoende tekenen zijn die ons zeggen dat Jezus’ komst aanstaande is. De terugkeer van de joden en daarmee gepaard gaande de stichting van de staat Israël en een hersteld Romeins Rijk (Europa) zijn enkele zaken die mij doen denken dat de komst van Jezus aanstaande is.

‘Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgenboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is ’ (Luk. 21:28-31).

Rapporten en krantenartikelen

Bisschoppen: zorgen over katholieke kerk in Nederland

De situatie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is zorgelijk. De grote volkskerk wordt een ‘keuzekerk’, waarin elke gelovige haalt wat hem goed uitkomt. Mensen komen vooral nog in de kerk voor rouwen, trouwen en dopen.

Nederland telt nog iets meer dan 4 miljoen katholieken. Van hen gaat nog maar 5,6 procent regelmatig naar de kerk, zo hebben de bisschoppen laten uitrekenen. In september 2013 waren er 67 priesterstudenten en 150 academische theologiestudenten. Veel parochies moeten fuseren en kerkgebouwen worden afgestoten.

Bron ANP 261113

Misverstanden rond secularisatie

Het ziet ernaar uit dat de secularisatie verder doorzet. Althans in Europa en zeker ook in Nederland. Het geloof in God heeft zijn vanzelfsprekendheid allang verloren. De kerken zijn duidelijk op hun retour. Wat zijn daarvan de gevolgen?

Bron: Reformatorisch Dagblad – 01-07-2013 – Dr. C. S. L. Janse

Kerk hervormt en sluit tientallen kerken in Vlaanderen

Het aantal parochies in Vlaanderen zal de komende jaren drastisch dalen. Het almaar dalend aantal gelovigen, het tekort aan pastoors en het teveel aan parochies nopen de kerk tot hervorming. Dat melden De Standaard en Het Nieuwsblad. Van de huidige 1.800 parochies zouden er over enkele jaren nog maximaal 400 overblijven

Bron: De Redactie 301113

Kerkbezoek in België volgens gewest en bisdom

In 2009 werd voor het eerst in tien jaar een zondagstelling gehouden: aan de parochies werd gevraagd hoeveel kerkgangers er in hun parochie waren op de derde zondag van oktober. We zullen deze aantallen vergelijken met de totale bevolking op actieve leeftijd (5- tot 69-jarigen) in 2009 om zo te berekenen hoeveel procent van de mensen op zondag kerkdiensten bijwoont. Voor heel België komen we dan op een kerkpraktijk van ongeveer 5 procent van de bevolking. In Vlaanderen (5,4 procent) ligt het percentage kerkgangers hoger dan in het Waals (4,2 procent) en Brussels (3,4 procent) gewest.

Bron: ttp://statbel.fgov.be/

Ad Limina Apostolorum-Rapport

De Rooms-Katholieke kerk in Nederland bevindt zich in een situatie van krimp welke al lang geleden is ingezet. In 25 jaar tijd nam het aantal leden af met 1 miljoen tot 4.044.000 katholieken. Op dit moment is 24,1 % van de totale Nederlandse bevolking rooms-katholiek en vormt zij daarmee de grootste groep gelovigen in Nederland.

Was het aantal kerkgangers in 2004 nog 348,800 (7,8 %) in 2012 bedroeg het 226,100 (5,6 %). Voor verdere informatie en tabellen verwijs ik u naar het rapport.

Bron: Ad Limina Apostolorum-Rapport Nederlandse Bisschoppenconferentie: december 2013

Duitse Kerk loop leeg

Katholieken in Duitsland hebben het afgelopen jaar de kerk massaal de rug toegekeerd. Ruim 180.000 gelovigen hebben zich in 2010 laten uitschrijven, 47 procent meer dan in de jaren daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van de Duitse Bisschoppenconferentie. De reden voor de plotselinge groei van de ontkerkelijking lijkt te liggen in de misbruikschandalen die vorig jaar aan het licht kwamen. In het bisdom Augsburg bijvoorbeeld hebben twee keer zoveel mensen de kerk verlaten als in de jaren daarvoor. In de Zuid-Duitse stad moest bisschop Walter Mixa aftreden wegens kindermishandeling. Ook kreeg hij veel kritiek, nadat hij de seksualisering van de samenleving als de oorzaak had genoemd voor het misbruik.

Bron: NOS – 30 juli 2011

Tot besluit

Ik kan het natuurlijk helemaal mis hebben, en op bepaalde manier hoop ik het, opdat nog veel mensen de Heer Jezus mogen leren kennen en behouden worden. Dus mocht u het met mijn visie niet eens zijn wilt u mij dat dan laten weten en zeggen waarom u wel gelooft in een opwekking in West-Europa? Dank bij voorbaat.

______________________________________________________________________________________________________________________________