Pre-Wrath Rapture – Deel 10 – Boekbespreking van The Sign

30 november, 2023

Rubrieken: Pre-Wrath Rapture

Pre-Wrath Rapture of the Church

Deel 10

Boekbespreking van The Sign

Voorwoord

Marvin Rosenthal en Robert van Kampen zijn met elkaar verbonden door een eindtijdvisie die bekend geworden is onder de naam: ‘Pre-Wrath Rapture of the Church’. Rosenthal is de auteur van het gelijknamige boek, dat in 1990 het licht zag. Van van Kampen verscheen in 1992 een verdere uitwerking van deze nieuwe visie op de eindtijd onder de titel ‘The Sign’.

Beide auteurs zijn al overleden, van Kampen in oktober 1999 en Rosenthal op 8 januari 2022, en dat wil zeggen dat we hen niet meer kunnen raadplegen betreffende hun visie. Een Nederlandse vertaling van beide boeken bestaan, voor zover mij bekend bestaan niet en deze visie op de eindtijd is in het Nederlands taalgebied onbekend.

The Sign

Zonder meer is het boek ‘Amerikaans’ te noemen, ik bedoel door de nogal bombastische taal die erin te vinden is. Het is geen overzichtelijke bespreking van het boek Openbaring en het lijkt mij meer een afzetten tegen het Pretribulationisme, althans dat blijkt wel uit de inhoud.

De auteur

Robert D. Van Kampen (1938-1999) was zakenman en lid van verschillende organisatiebesturen in het bedrijfsleven en de christelijke bediening. Van Kampens zakelijke carrière bracht hem in de wereld van investeringsbanken en hij werd een van de rijkste mannen in de Verenigde Staten na de oprichting van investeringsbank Van Kampen Merritt in 1974. In de jaren negentig ontwikkelde Van Kampen wat vandaag de dag bekend is in de evangelische christelijke eschatologie als de ‘Pre-Wrath’ opname positie, auteur van drie boeken over het onderwerp.

Gepubliceerde werken

Het gepubliceerde werk van Van Kampen was voornamelijk gericht op de ontwikkeling van de positie van de “pre-toornopname” binnen de evangelisch-protestants-christelijke eschatologie.

Zijn drie gepubliceerde boeken waren:

(1) ‘The Sign’ – Een verhandeling over de “eindtijd”, gericht op de ‘Pre-Wrath Opname’

(2) Het Vierde Rijk – Een roman over de “eindtijd”: de geest van Adolf Hitler wordt uit de hel bevrijd en komt terecht in een embryo dat is gemaakt op basis van zijn gekloonde DNA. Hij wordt dan geboren in Rusland en groeit op tot dictator van dat land, en onthult uiteindelijk zijn ware identiteit aan de wereld voor de Algemene Vergadering van de VN. Van Kampen verklaarde ook dat Hitler “het beste voldoet aan alle vereisten om de Antichrist te zijn” in zijn vorige boek, The Sign.

(3) De Opname-vraag beantwoord

Dit boek is voor zover mij bekend, niet meer te verkrijgen.

Persoonlijk leven

In 1963 trouwde hij en hij en zijn vrouw kregen drie kinderen. Nadat hij aanvankelijk in Wheaton, Illinois had gewoond, vestigde Van Kampen zijn thuis in West Chicago, Illinois, Indiana en West Michigan. Van Kampen stierf in oktober 1999 op 60-jarige leeftijd in afwachting van een harttransplantatie.

Wat is het kenmerkende van deze visie, of waarin wijkt het af van de reeds bestaande?

Er zijn vier hoofdvisies met betrekking tot de timing van de Opname: ten eerste het Pretribulationisme, de leer dat de Gemeente wordt opgenomen voor de laatste jaarweek van Daniël. Ten tweede, vanaf 1950 het zgn. Midtribulationisme, de leer dat de Gemeente wordt opgenomen halverwege de laatste, zeventigste jaarweek van Daniël. En als derde het posttribulationisme, de opvatting dat Christus komt na de laatste, zeventigste jaarweek, maar of we dan nog kunnen spreken van een ‘Opname’ is de vraag. Het Midtribulationisme kreeg bekendheid in de jaren vijftig van de vorige eeuw, en in de jaren negentig van diezelfde eeuw is er dan nog een andere, een vierde visie bij gekomen die de ‘Pre-Wrath Rapture of the Church’ wordt genoemd, beter bekend als ‘Pre-Wrath’. Nogmaals, een onbekende visie gebleven in de Evangelische wereld. In deze visie vindt de Opname, of wat men daar ook onder verstaan mag, plaats na de Grote Verdrukking maar vóór de Dag des Heren. Niet veel verschillend van het Midtribulationisme zult u zeggen zij het dat na de Grote Verdrukking in de Pre-Wrath visie de Dag des Heren begint waarvoor de Gemeente wel gespaard wordt. Bij alle andere visies is sprake van de Opname van de Gemeente vóór of in de laatste jaarweek, bij de Pre-Wrath ligt dat wat ingewikkelder. Men gebruikt het woord Opname wel, maar bedoeld men wat anders. Zoals een voorstander van die visie eens heeft gezegd: ‘Ik geloof niet in een geheimzinnige wegneming!’ Ook de positie van Israël werpt meer vragen op dat dan het antwoorden geeft. Het is zoveel verschillend van andere visies dat het moeilijk is om te begrijpen wat deze leer inhoudt en welke complicaties dat met zich meebrengt. Zonder een goede kennis van de eschatologie is het moeilijk zo niet onmogelijk de Pre-Wrath doctrine te begrijpen. In deze visie wordt, om de mogelijkheid te scheppen dat de Gemeente wél door de Grote Verdrukking moet, maar gespaard wordt voor de Dag des Heren, de laatste jaarweek in plaats van in twee in drieën gedeeld, dat tegen het duidelijk getuigenis van de Schrift ingaat! (Zie Dan.9:27). In de rubriek ‘Pre-Wrath Doctrine’ heb ik deze visie besproken, dus om meer inzicht te krijgen verwijs ik u daarnaar. Ik heb het gevoel gekregen dat men zich niet zoveel aantrekt van de hermeneutische regels. Bijvoorbeeld gebruikt men Mattheüs 24 om de Opname van de Gemeente te verdedigen.

The Sign

Het boek ‘The Sign’ van Robert van Kampen geeft ons wat meer informatie dan wat we vinden in het boek van Marvin Rosenthal. Ik ga het boek The Sign niet integraal bespreken maar onderdelen ervan kort bespreken en becommentariëren.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw is er een boek verschenen met de titel: ‘De Bijbel is geen puzzelboek’, als een tegenreactie op de boeken van Hall Lindsay, die in die tijd een populair bijbels antwoord gaf op de eindtijd. Dat zou ik wel willen zeggen van The Sign; het is een puzzelboek! Het is bijzonder moeilijk om een goed overzicht te krijgen, door de complexiteit van de uitleg, of moet ik zeggen ‘inleg’? Bijzonder verwarrend en onoverzichtelijk. Om maar een voorbeeld te noemen, een inleiding op het boek Openbaring ontbreekt totaal. Zelfs een uitleg van een belangrijke sleuteltekst zoals Op.1:19, om tot een goede indeling van de Openbaring te komen ontbreekt geheel.

Wijze van onderzoek

In de behandeling van enkele thema’s uit The Sign, vermeld ik eerst de Engelse tekst zoals die in het boek voorkomt, daarna de Nederlandse vertaling, gevolgd door mijn commentaar, met verwijzing naar andere artikelen en/of boeken. Zoals bekend maak ik gebruik van de Telos c.q. de Voorhoeve vertaling van het Nieuwe Testament.

(1) Openbaring 2-3 niet profetisch (blz.40-41)

-The seven churches do not represent stages in church history, but rather depict historical New Testament churches that exemplify various characteristics found in churches during all periods of church history, as the language clearly states, wille particularly characterize the condition of the church in the final days.

*De zeven kerken vertegenwoordigen geen stadia in de kerkgeschiedenis, maar geven eerder historische Nieuwtestamentische kerken weer die een voorbeeld zijn van verschillende kenmerken die in kerken tijdens alle perioden van de kerkgeschiedenis worden aangetroffen, zoals de taal duidelijk aangeeft, in het bijzonder de toestand van de kerk in de uiteindelijke dagen.

Commentaar

Hoe van Kampen erbij komt dat de zeven Gemeenten van Openbaring 2 en 3 niet profetisch opgevat moeten worden, wordt ons niet meegedeeld. Iets wat vaker voorkomt in zijn boek en ook in dat van Rosenthal. Een woordje uitleg mag toch op zijn minst verwacht worden! Het is heel gemakkelijk te zeggen waarom iets wel of niet is, maar dan dien je dat te staven. Quod erat demonstrandum! Ik heb in een ander artikel verantwoording afgelegd waarom ik geloof dat ze wél profetisch zijn. Een reden voor de ontkenning dat deze hoofdstukken profetisch zijn kan ik wel bedenken, en dat is dat in de Pre-Wrath visie de Gemeente door de Grote Verdrukking moet en dan zou de aanvaarding dat deze hoofdstukken wel profetisch zijn en de kerkgeschiedenis zouden beschrijven, niet in die visie passen. De Gemeente zien we immers vanaf hoofdstuk 4:1 in de hemel waar we ze gesymboliseerd terugvinden als de vierentwintig oudsten. In de Pre-Wrath visie moet de Gemeente door de Grote Verdrukking dus dan moeten en kunnen de hoofdstukken 2 en 3 niet profetisch zijn.

(Rubriek website: Pre-Wrath Doctrine – De Profetische uitleg van Openbaring 2 en 3).

(2) Gog is de Antichrist (blz.431, 440)

-Antichrist, also called the man of lawlesness (or sin), Gog the son of destruction…

*De Antichrist, ook genoemd de mens van de zonde, Gog de zoon van het verderf…

-A prophetic name of Antichrist, who will come from the land of Magog.

*Een profetische naam van de Antichrist, die uit het land Magog zal komen.

Commentaar:

Een mening die je niet veel tegenkomt in de eschatologie, namelijk de gedachte dat Gog de Antichrist zou zijn. Gog wordt ons in de hoofdstukken 38 en 39 van het boek Ezechiël geschilderd als een grote militaire macht. De Antichrist is echter veel meer een geestelijke macht. Dat blijkt alleen al uit de beschrijving en de drie kenmerken die de apostel Johannes ons geeft betreffende de Antichrist. (1) Hij loochent dat Jezus de Christus is; dat is de joodse Messias (1Joh.2:22a). (2) De Antichrist loochent de Vader en de Zoon (1Joh.2:22b). (3) De Antichrist loochent dat Jezus in het vlees gekomen is (1Joh.4:2v.; 2Joh:7). Verder wordt ons over de Antichrist verteld (1) Dat Hij ‘zich verzet en verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is’ (2Thes.2:4). (2) Hij gaat in de tempel van God zitten en vertoont zichzelf dat hij God is’ (2Thes.2:4). (3) ‘Zijn komst is naar de werking van de satan met allerlei krachten en tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei bedrog van de ongerechtigheid’ (2Thes.2:9). De Heer Jezus kondigt hem aan met de woorden: ‘Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader en u neemt Mij niet aan; als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen’ (Joh.5:43). De Antichrist had twee horens, aan die van een lam gelijk, en het sprak als de draak. En het oefent al het gezag van het eerste beest uit in diens tegenwoordigheid; en het maakt dat de aarde en zij die erop wonen, het eerste beest aanbidden, van wie de dodelijke wond genezen was’ (Op.13:11-12). De negen punten die van Kampen vermeld (blz.212-213) om aan te tonen dat Gog, de Antichrist is kunnen niet overtuigen; de Gog uit Ezechiël 38-39 wordt er bijgesleept, echt overtuigend bewijs is er niet!

(Rubriek: Profetische Boeken 2 – De beer is los dl.1 en 2)

(3) De weerhouder (blz.451)

-The restrainer can only be Michael the archangel…

-There is no scriptural basis for identifying the restrainer either as the Holy Spirit or as the church.

*De weerhouder kan alleen Michael de aartsengel zijn…

*Er is geen Schriftuurlijke basis om de weerhouder te identificeren als de Heilige Geest of als de kerk.

Commentaar

Ook hier weer een stellingname zonder deze te verantwoorden, de Weerhouder kan volgens ‘The Sign’ alleen maar de aarstengel Michaël zijn! Andere mogelijkheden, er zijn er zo’n zeven, komen niet in aanmerking en worden echter niet weerlegd! Het enige ‘bewijs’ dat de weerhouder de aartsengel Michaël is ‘dat hij voor God staat’. Dit wordt door Showers in zijn boek ‘The Pre-Wrath rapture view’ uitvoerig besproken en weerlegd. Er wordt echter één uitzondering gemaakt en wordt gezegd dat het niet de Heilige Geest of de Gemeente kan zijn en dat is duidelijk waarom! Dat staat namelijk zijn visie weer in de weg, want de Dag des Heren kan immers niet eerder komen dan dat de weerhouder (lees: Heilige Geest of Gemeente) is weggenomen! (2Thes.2).

(Rubriek: Eschatologie – De Weerhouder)

(4) Zeven koppen de tien horens (blz.97-111)

In The Sign wordt het achtste rijk geïdentificeerd als Nazi Duitsland.

-‘The shocking reality is that only one nation in history fits these criteria – Nazi Germany, the Third Reich, under the absolute and demonic dictatorship of Adolf Hitler!’

*’De schokkende realiteit is dat slechts één natie in de geschiedenis aan deze criteria voldoet: Nazi-Duitsland, het Derde Rijk, onder de absolute en demonische dictatuur van Adolf Hitler!’-

Commentaar

Toegegeven, Openbaring 17 is niet het gemakkelijkste gedeelte van de Openbaring om te verklaren. De zeven koppen van het beest verwijzen naar de zeven vroegere wereldrijken: het Egyptische, Assyrische, Babylonisch, Meden en Perzische, Grieks en Romeins. Maar het beest zelf is het achtste rijk, dat volgt op de zeven voorgaande rijken. Het beest is hier zowel het rijk als het hoofd van het rijk. Het is ‘uit de zeven’ dat wil zeggen: het is een herleving van één van de voorgaande rijken, en wel het antieke Romeins rijk. Het achtste rijk begint als een democratische statenbond en eindigt als een centralistische dictatuur. De ‘tien koningen’ leggen hun macht in handen van het beest, dat is het hoofd van het herrezen Romeins rijk. Dit komt overeen met de twee vormen die het Romeins rijk zou aannemen: ‘Twee benen’ het Oost- en Westromeins rijk in het verleden en de ‘tien tenen’ in de toekomst (Dan.2:41v.). Christus komst zal aan alle koninkrijken een einde maken dus kan Nazi-Duitsland niet het achtste rijk zijn want dat rijk is allang verdwenen! Het gaat dus om een hersteld Romeins rijk, waarvan we in de EU een begin mogen zien.

(Zie mijn website: ‘De acht koningen van de eindtijd’ en ‘De beer is los I en II’ in de rubriek: Eschatologie).

(5) De zevende bazuin

-The most critical event of the book of Revelation. Just prior to the sounding of the seventh trumpet the Lord will remove the spiritual blinders from the eyes of the surviving remnant of Israël en will bring them to faith in Himself completing the spiritual kingdom of God and fulfilling the final condition necessary for the return of earth’s rule to God Almighty.

-De meest kritieke gebeurtenis van het boek Openbaring. Vlak voor het blazen van de zevende bazuin zal de Heer de geestelijke oogkleppen van de ogen van het overlevende overblijfsel van Israël verwijderen en hen tot geloof in Zichzelf brengen door het geestelijke koninkrijk van God te voltooien en de laatste voorwaarde te vervullen die nodig is voor de terugkeer van heerschappij over de aarde door God Almachtig.

Commentaar

De zevende bazuin vermeld in 1 Korinthiërs 15:52 is niet dezelfde als de zevende en laatste bazuin van de periode van de grote Verdrukking (Op.11:15-18). De eerste kondigt de opstanding en de beloning van de heiligen aan (zie ook Mat.24:29-31). De laatste bazuin in de brief aan de gemeente te Korinthe is de laatste bazuin voor de Gemeente. De laatste bazuin in Openbaring is de laatste bazuin voor de wereld.

(Zie: ‘De toekomst van God’ – W.J. Ouweneel blz.405 en 414-416)

(5) The Rapture (blz.289-304)

-Nowhere does the Bible even imply two seperate future comings of Christ. There will be only one Second Coming, but that one Second Coming wil consist of a series of events, including Christ’s coming four times. (Geciteerd uit het boek van Rosenthal, blz.235)

Nergens suggereert de Bijbel zelfs maar twee afzonderlijke toekomstige komsten van Christus. Er zal maar één Wederkomst zijn, maar die ene Wederkomst zal bestaan uit een reeks gebeurtenissen, inclusief de komst van Christus vier keer.

Commentaar:

Geen onderscheid tussen de komst van Christus voor de Gemeente en Israël; er is maar één komst volgens van Kampen en Rosenthal! Johannes 14:1-3 een belangrijke ‘bewijstekst’ voor de Opname wordt niet eens aangehaald! De Opname wordt in de hoofdstukken 6-19 van de Openbaring nergens vermeld dat zou men toch verwachten omdat de Gemeente toch volgen Pre-Wrath die tijd moet doormaken! Op dat toch te bewijzen zoekt men hulp bij Mattheüs 24, dat een onmogelijkheid is want de verborgenheid betreffende de Opname van de Gemeente zou pas later door de apostel Paulus geopenbaard worden! (Rom.16:25-27; Ef.3:8-11; Kol.1:24-26; 1Kor.15:51v.; 1Thes.4:16-18). De zichtbare komst van de Messias voor Israël is uitvoerig beschreven in het Oude Testament en in de Evangeliën, de komst van Christus voor de Gemeente is, zoals gezegd door Paulus geopenbaard. Het niet onderscheiden van de bijzondere positie van Israël en de Gemeente, het onderscheid tussen deze twee, leidt doorheen het boek tot voortdurende verwarring. De Opname, die in The Sign zo belangrijk blijkt te zijn, wordt in de Openbaring niet gevonden en dat is toch op zijn minst verdacht.

  1. The imminency of Christ’s return (blz.291-292)

-The imminency of Christ’s return, the haert of the pretribulationalist position and thaught today by those who attempt toe keep the church out of the seventieth week, means that Christ could return at ‘any moment’ since His departure recorded in Acts 1:9-11.

–De ophanden zijnde wederkomst van Christus, het hart van de pretribulationistische positie en vandaag geleerd door degenen die proberen de kerk buiten de zeventigste week te houden, betekent dat Christus op ‘elk moment’ kon terugkeren sinds Zijn vertrek zoals beschreven in Handelingen 1:9-11.

-The Bible teaches that Elijah (or one like him, if preferred) must appear before the Day of the Lord commences. If he appear before the seventieth week, there can be no pretribulational doctrine of imminence. If he appears after it begins, the Day of the Lord cannot start at the beginning of the seventieth week, als pretribulationism insists.

– De Bijbel leert dat Elia (of iemand zoals hij, indien gewenst) moet verschijnen voordat de Dag des Heren begint. Als hij vóór de zeventigste week verschijnt, kan er geen pretribulationele mogelijkheid zijn van een onmiddellijke komst van Christus zijn. Als hij verschijnt nadat hij is begonnen, kan de Dag des Heren niet aan het begin van de zeventigste week beginnen, zoals het pretribulationisme benadrukt.

Commentaar

Een Nederlands woord voor het Engelse woord imminentie bestaat niet. Een Bijbelgedeelte waaruit een Naherwartung spreek is een verwachting dat het Rijk Gods nabij is.

(1) De Bijbel leert niet dat de wederkomst van Christus nabij is. Wat het leert, is de verwachting – het concept dat elke generatie sinds de eerste eeuw die zou kunnen zijn die de zeventigste week zou ingaan en, terwijl ze vijandige vervolging doorstaat, de verwachting zou hebben dat Christus zou komen om haar vóór het begin uit de wereld op te nemen van de Dag des Heren met zijn uitbarsting van Gods toorn. De Bijbel leert dus een aanstaande Opname, niet een op handen zijnde Opname. Het idee dat de vroege kerk vasthield aan een doctrine van op handen zijnde heeft geen geldige steun. (Showers)

(2) Imminentie: Boven het hoofd hangend, naderend, iets dat elk moment kan gebeuren zonder voorafgaande tekenen of waarschuwingen. De spoedige komst van de Heer wijst ook op de imminentie van Zijn komst. Dit betekent dat Zijn komst niet voorafgegaan wordt door specifieke tekenen maar dat de Heer altijd, op elk moment, kan terugkomen (Mat.24:42, 44; 25:13; Fil.4:5; 1Thes.1:9-10; Tit.2:12-13; Jak:8-9). De Opname is imminent, en ze is altijd imminent geweest sinds de eerste eeuw toen de apostelen Paulus, Johannes en anderen geloofden dat ze kon plaatsvinden in hun tijd. Sinds de dood en opstanding van Jezus Christus, en daarna de geboorte van de kerk op de dag van Pinksteren, hebben wij geleefd in wat Gods Woord beschrijft als “de laatste dagen” (Heb.1:1).

De profetische betekenis van Openbaring 2 en 3 werd pas duidelijk in het midden van de 19de eeuw, door toedoen van Darby en anderen. Daarvóór was het een mysterie, zoals het hele boek Openbaring trouwens. De Filadelfiatijd moest aanbreken om dit licht op Openbaring te werpen. Naarmate de eindtijd verder ging zijn er goede verklaringen gepubliceerd over dit Boek. De imminentie van Jezus’ komst blijkt in elk tijdperk overeind te blijven in relatie tot de geopenbaarde kennis. De Opname van de heiligen van de kerk is imminent (ze kan op elk tijdstip gebeuren) terwijl de Tweede Komst van de Heer naar de aarde voorafgaat door specifieke tekenen. Christus leerde dat de Opname imminent is (Mat.4:42, 44; 25:13; Mark.3:33). Paulus leerde dit (Fil.4:5; Tit.2:12-13). Jakobus leerde dit (Jak.5:8-9). En Petrus leerde dit (1Petr.4:7). De vroege christenen leefden in de constante verwachting van Christus’ wederkomst (1Thes.1:9-10). De apostel Paulus onderrichtte de kerk te Thessalonika dat zij niet moesten uitkijken naar tekenen en tijden, omdat de nieuwtestamentische gelovige bevrijding werd beloofd van de ‘dag van de duisternis’ die de hele wereld zal overvallen (1Thes.5:1-9). (Marc Verhoeven)

(Zie: verder mijn Website – Rubriek: Eschatologie of Vragen Eschatologie: het artikel: Imminentie en het artikel: Geschiedenis van Imminentie en het artikel: Imminentie en Waakzaam).

Doel van The Sign (blz.37-38)

-The primary purpose of this book, therefore, is to edify believers about the end times and, most especially, to help spiritually prepare those who will be called to live through those cataclysmic times. To be forewarned is to be forearmed. The significance of that statement will be seen time and again as we progress through this volume.

-Het primaire doel van dit boek is daarom om gelovigen op te bouwen in de kennis over de eindtijd en vooral om degenen die door die rampzalige tijden heen moeten geestelijk voor te bereiden. Vooraf gewaarschuwd zijn is voorbereid zijn. De betekenis van die verklaring zal keer op keer duidelijk worden naarmate we door dit boek vorderen.

Antwoord

Het doel van het boek ‘The Sign’ is om de gelovigen te waarschuwen en zich voor te bereiden op de komst van de Heer Jezus. Dat is een goed doel maar de wijze waarom van Kampen dat doet lijkt mij twijfelachtig. Mij is namelijk gebleken dat, juist bij veel gelovigen die van deze visie kennis hebben genomen of erin onderwezen zijn, het tegenovergestelde bereikt wordt, namelijk dat ze doodsbang zijn om die tijd door te moeten en er het liefst niet meer over willen horen. De blijde hoop op Jezus’ komst, die de Bijbel ons leert, wordt er ernstig door verstoort. Trouwens nergens worden wij (de gelovigen van de Gemeente) in de Schrift aangespoord dat soort van verwachting te hebben. Onze hoop en verwachting is de komst van Christus, niets meer en niets minder! Een bijkomende vraag is: wat met die gelovigen die geen kennis hebben van de gebeurtenissen die in de eindtijd zullen plaatsvinden? Gaan die verloren? Trouwens hoe moeten de gelovigen zich voorbereiden; hoe kunnen ze zich voor bereiden? De pretribulationisten – zij die geloven dat de Opname van de Gemeente vóór de Grote Verdrukking zal plaatsvinden – hebben ‘van Kampens’ waarschuwing niet nodig, want zij verwachten de Heer Jezus elke dag al. ‘Perhaps today!’ is hun motto! Ze zijn altijd voorbereid. Het is wat dubbel. Omdat de volgers van de Pre-Wrath visie bijna op de dag nauwkeurig weten wanneer hun ‘Opname’ (?) zal plaatsvinden, zullen ze de neiging hebben pas laat ‘wakker’ te worden. Ze zullen vreselijke dingen meemaken, de komst van de Antichrist, de Grote Verdrukking… en dan komt het! Een beetje geforceerd vind ik. Ik raad de lezer aan het artikel – hieronder vermeld – eens te lezen.

(Zie: verder mijn Website – Rubriek Eschatologie – het artikel: Verwachting en Imminentie).

Tenslotte

Een boek waarvan je, door het te lezen, bang zal worden. De gelovigen en/of de Gemeente moeten door de meest verschrikkelijke tijd die er ooit is geweest van het begin van de wereld tot nu toe, om het maar met de woorden van de Heer Jezus te zeggen (Mat.24:21). Dat wil zeggen dat ze openbaring van de Antichrist zullen meemaken en de Grote Verdrukking en veel andere aardse rampen! Niet bepaald iets om blij van te worden! Ik kan mij voor stellen dat er zijn die zeggen: ‘Wat mij betreft mag de komst van Christus nog honderd jaar duren…!’

Wat ik heel erg gemist heb in dit boek is de blijde hoop van de gelovigen van de Gemeente. Waar zullen zij na de Opname de eeuwigheid doorbrengen? Geen woord over het Vaderhuis waar de Heer Jezus plaats bereid heeft. Johannes 14:1-3 wordt slechts éénmaal vermeld. Wat zegt dit vers: ‘Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga Heen om u plaats te bereiden. En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, Kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook U zult zijn waar Ik ben’ (Joh14:1-3). Weinig wordt onze aandacht gericht op de komst en ontmoeting met de Heer Jezus in heerlijkheid, het is in The Sign alles aards. De Heer Jezus heeft gezegd: ‘Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen’ (Joh.17:24). Paulus spreekt o.a. van: ‘…met Christus te zijn dat is verreweg het beste (Fil.1:23), en ‘…zó zullen wij altijd met de Heer zijn’ (1Thes.4:17). Een boek over de eindtijd moet erop gericht zijn op Christus te wijzen, ‘Want het getuigenis van Christus is de geest van de profetie’ (Op.19:10). Dat is wat ik het meest mis in dit boek. In plaats dat ons oog en hart op Christus gericht wordt, worden we overstelpt met grote, angstige gebeurtenissen. Onze verwachting dient niet de Antichrist of de Grote verdrukking te zijn maar de Heer Jezus. We worden opgeroepen zijn Zoon uit de hemelen te verwachten (1Thes.1:9; Tit.2:13), maar die verwachting wordt verduisterd door belichting van de gebeurtenissen die de eindtijd met zich mee zal brengen. En toch zijn er altijd christenen die door de Grote Verdrukking moeten, of moet ik zeggen willen. Waarom? Om zich te bewijzen hoe geestelijk ze wel zijn? Als ik om mij heen kijk dan vraag in mij zullen er in die tijd nog wel gelovigen zijn? De kerken zijn dood en leeg, althans in Europa…! Nu al, wat dan na de openbaring van de Antichrist en ná de Grote Verdrukking?

Van Kampen heeft zes jaar aan dit boek gewerkt en ik denk dat je hetzelfde aantal jaren nodig zult hebben om het te doorgronden.

____________________________________________________________________________________________________