Pre-Wrath Rapture – Deel 12 – Case closed!

5 december, 2023

Rubrieken: Pre-Wrath Rapture

Pre-Wrath Rapture of the Church

Deel 12

‘Case closed!’

 

Tenslotte

Het voert mij te ver om de leer van Rosenthal met betrekking tot zijn uitleg van het boek Openbaring en de eindtijd, tot in elk detail te bespreken. Ik wil deze reeks artikelen dan ook afsluiten, mede gelet op de beperktheid van deze doctrine in het Nederlands taalgebied. Ik meen dat ik in een groot artikelen voldoende heb aangetoond dat ik niet achter de uitleg van Rosenthal kan staan. Misschien is het enige negatieve voordeel van deze uitleg, dat slechts weinigen zijn in staat het te begrijpen, omdat het zeer verwarrend is in zijn uitleg en toepassing van dit Bijbels onderwerp. Ik had nog kunnen ingaan op veel andere onderwerpen, zoals ‘De dag des Heren’, het belangrijke hoofdstuk 2Thessalonicenzen 2 en andere, maar die kunt u wel vinden in de rubrieken Eschatologie en Vragen Eschatologie op mijn website.

Naarmate de eindtijd (waarin we m.i. al verkeren) vordert, des te meer zullen we acht moeten geven op wat verkondigd wordt. ‘Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars verzamelen, om zich het gehoor te laten strelen, en zij zullen het oor van de waarheid afkeren’ (2Tim.4:3-4). Die waarschuwing geldt niet alleen voor de eschatologie maar voor elke vorm van Bijbels onderwijs.

Voor hen die zich toch nog meer in willen verdiepen in de Pre-Wrath Rapture of the Church verwijs ik gemakshalve naar het Internet, waar meer info te vinden is. Een goede kritiek heb ik gevonden in het boek van Renald E. Showers ‘The Pre-Wrath Rapture view’, isbn: 978-0-8254-3698-7, uitgegeven door ‘Kregel Publications’. Van harte aanbevolen. Showers kwam na uitvoerig onderzoek tot de eindconclusie dat de Pre-Wrath Rapture visie verschillende standpunten heeft die correct zijn. Maar veel van de standpunten van Rosenthal, inclusief de standpunten die fundamenteel zijn voor de hele visie, hebben problemen gezien vanuit een Bijbels perspectief. Dit leidt tot de conclusie dat de Pre-Wrath Rapture een gebrekkige basis heeft en in strijd is met de Schrift. Aldus Showers.

Mocht u toch nog vragen hebben over dit onderwerp dan kunt u die altijd aan mij richten via mijn emailadres dat u kunt vinden op mijn website.

Tenslotte nog enkele opmerkingen

  1. Er wordt geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen Israël en de Gemeente. Dat heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat men zonder enige verklaring Mattheüs 24 (De Rede over de laatste dingen’) en Openbaring 7 (De grote menigte uit de volken) op de Gemeente toepast.

  2. Hoewel men spreekt van de ‘Opname’ blijft het de vraag wat de auteur daarmee bedoeld. Die vaagheid geeft voedsel aan het vermoeden dat men daarmee bedoeld dat de Gemeente en/of Israël het Vrederijk van Christus zal binnengaan. Dat heel wat anders is wat anderen onder de Opname verstaan…

  3. Er wordt weinig of geen rekening gehouden met de context van de Bijbel. Dat heeft tot gevolg dat de Bijbel als een ‘puzzleboek’ gebruikt wordt; men plukt her en der maar een tekst uit de Bijbel om hun visie te ondersteunen.

  4. Een duidelijke indeling van het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes ontbreekt ten ene male. Een groot manco, zeker wanneer je zo stellig overtuigd bent van je eigen gelijk voor wat betreft de uitleg van dit Bijbelboek.

  5. De ‘profetie’ van het boek Openbaring wordt (moedwillig?) beperkt tot een gedeelte van het boek en niet op hoofdstuk 2 en 3. Zou men dat wel doen dan zal dat problemen geven voor de juistheid en toepassing van hun uitleg.

  6. Bijkomstig aan de leerstellige zaken is de invloed die deze leer heeft op de gelovigen. In plaats dat Christus’ wederkomst een blijde gebeurtenis zou moeten betekenen, wordt het een loden last omdat gelovigen door de Grote Verdrukking zouden moeten.

  7. Een zwak argument, als je het al een argument kunt noemen, is de volgende uitspraak: ‘Als je gelooft dat je vóór de Grote Verdrukking wordt opgenomen en het gebeurt niet dat kun je teleurgesteld raken. Als je wel gelooft dat je door de Grote Verdrukking moet ben je voorbereid op het ergste! Een flauw argument, want ik geloof dat christenen, die geloven dat ze vóór de Grote Verdrukking worden opgenomen, altijd voorbereid zijn omdat ze Jezus Christus elke dag verwachten! De anderen kunnen rustig doorslapen want ze weten namelijk, aan de hand van de gebeurtenissen, wanneer Jezus kan komen.

  8. Een andere zwakheid van deze leer is de zeer beperkte informatie die te vinden is. Ik bedoel het volgende. In 1991 is het boek van Rosenthal verschenen en enige tijd later het boek The Sign van Van Kampen en dat is het dan. Onlangs is er een boek in het Nederlands verschenen die aandacht vestigt op dit onderwerp, maar zeer beperkt is in zijn inhoud. Met andere woorden: Zouden al die andere gelovigen, ik reken vanaf 1830, het dan allemaal verkeerd hebben gehad? Dezen waren het in grote lijn, wereldwijd, in allerlei landen en talen, met elkaar eens in hun uitleg van de laatste dingen. Oordeelt uzelf!

  9. Wat ik ook heb geconstateerd is, dat de voorstanders niet de bereidheid hebben hun visie ter discussie te stellen. Al te gemakkelijk hoor ik dan Ik blijf bij wat ik geloof! Is dat een Bijbelse houding? Zijn de geesten van de profeten zijn zelf niet aan de profeten onderworpen? (1Kor.14:32)

‘Hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verachten, die Hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus die ons redt van de komende toorn’ (1Thes.1:9)

____________________________________________________________________________________________________