Pre-Wrath Rapture – Deel 9 – Conclusie van Showers

30 november, 2023

Rubrieken: Pre-Wrath Rapture

Pre-Wrath Rapture of the Church

Deel 9

Conclusie van Showers

Voorwoord

Eind jaren negentig introduceerden Robert van Kampen en Marvin Rosenthal de ‘Pre-Wrath Rapture’ visie, een nieuw begrip over de tijd waarin God Zijn kerk zou redden van de wereldwijde ‘Dag van de toorn van de Heer’. Gepositioneerd tussen het traditionele ‘mid-tribulationisme’ en ‘post-tribulationisme’ twee andere opvattingen over de wederkomst van Christus, plaatst de ‘Pre-Wrath Rapture’ de opname na het grootste deel van de zevenjarige 70e week van Daniël, maar voordat God Zijn laatste toorn ontketent. Dr. Renald Showers, een oude vriend van Van Kampen en Rosenthal, heeft sinds het begin uitgebreid met de theorie van de opname vóór de toorn onderzocht en biedt nu een gezaghebbende en Bijbelse kritiek op deze recente toevoeging aan het profetische landschap. Hieronder vindt u daarvan een uittreksel met zijn belangrijkste opmerkingen.

Conclusie

De visie van de Opname vóór de toorn heeft verschillende leringen die correct zijn. Maar veel van de leringen ervan, inclusief de leringen die ten grondslag liggen aan de gehele zienswijze, hebben problemen vanuit bijbels perspectief. Dit feit leidt tot de conclusie dat de visie op de Opname vóór de Toorn van God een gebrekkige basis heeft en in strijd is met de Schrift.

Correcte standpunten van de Pre-Wrath Rapture doctrine

 1. Het begin van de weeën beschreven in Mattheüs 24:4-8 mogen gelijkgesteld worden aan de eerste vier zegels van Openbaring 6:1-8.

 2. De grote verdrukking begint in het midden van de zeventigste week van Daniël 9.

 3. Het begin van de weeën of de eerste vier zegels zullen in de eerste helft van de zeventigste week plaatsvinden.

 4. De grote verdrukking moet worden gelijkgesteld met de tijd van Jakobs benauwdheid (Jer.30:7).

 5. Als de Gemeente eenmaal is opgenomen en door Christus en naar de hemel gebracht, zal ze voor altijd bij Hem blijven.

 6. De gruwel van verwoesting waarvan gesproken wordt in Daniël 9:27 zal openbaar worden in het midden van de zeventigste week wanneer de Antichrist zijn zetel zal innemen in Israëls toekomstige tempel, zijn godslasterlijke bewering zal doen dat hij God is, en zal eisen van de wereld dat ze hem aanbidt als God (2Thes.2).

 7. Gods toorn zal op de Dag des Heren komen over de goddelozen (de ongelovigen) op aarde.

 8. In Mattheüs 24:37-41 worden twee verschillende Griekse werkwoorden gebruikt voor het komen van de zondvloed en het komen van de wederkomst, en deze twee werkwoorden hebben een verschillende betekenis.

 9. Het Griekse woord eklektos, dat vertaald is met ‘uitverkoren’, wordt in het Nieuwe Testament niet gebruikt voor het volk Israël.

 10. Daniël 10:13, 20-21 geeft aan dat God Michaël aan Israël heeft toegewezen als zijn engelenvorst met de verantwoordelijkheid om vijandige aanvallen tegen Israël in bedwang te houden of standvastig te blijven.

 11. Daniël 12:1 onthult iets (?) dat in het midden van de zeventigste week zal gebeuren.

Niet correcte standpunten van de Pre-Wrath Rapture

 1. Het gebruik van het woord verdrukking voor de hele zeventigste week van Daniël 9 is verkeerd.

 2. De Grote Verdrukking zal worden ingekort tot minder dan drie en een half jaar.

 3. De antichrist zal kort na de kosmische verstoringen van het zesde zegel halverwege de tweede helft van de zeventigste week ‘nutteloos gemaakt’, ‘hulpeloos, lui of verlamd’, of geboeid worden. Hij zal echter niet worden vernietigd tot dertig dagen na het einde van de zeventigste week.

 4. Er zal geen overlapping of betrokkenheid van de Grote Verdrukking met de Dag des Heren plaatsvinden. Ze zullen volledig van elkaar verschillen. Geen toorn van God zal worden toegediend tijdens de Grote Verdrukking. De Grote Verdrukking zal volledig worden gekenmerkt door de toorn van de mens tegen de mens. De Dag des Heren zal worden gekenmerkt door Gods toorn tegen de mens.

 5. Gods toorn zal pas beginnen als de Dag des Heren begint met de opening van het zevende zegel.

 6. De eerste zes zegels van Openbaring hebben geen betrekking op de toorn van God. In plaats daarvan zijn ze Gods toezegging van eeuwige bescherming voor Zijn heiligen terwijl ze onder de toorn van de mens zijn.

 7. Binnen de eerste zes zegels komt geen toorn van God voor. De eerste vijf zegels zullen bestaan uit de toorn van de mens. Het zesde zegel zal aangeven dat de toorn van God op het punt staat te komen (wanneer het zeven zegel zal worden verbroken).

 8. God zou de Antichrist nooit op de wereld loslaten. Als God dat zou doen, zou Zijn huis verdeeld zijn en zichzelf tegenwerken.

 9. De oorlogvoering van het tweede zegel, de hongersnood van het derde zegel en de dood van een vierde van de wereldbevolking van het vierde zegel zijn volledig de toorn van de mens en houden niets in van Gods toorn.

 10. Het verbreken van het vijfde zegel zet aan tot en beeldt het martelaarschap uit van Gods volk door de Antichrist en zijn strijdkrachten tijdens de Grote Verdrukking. Zeggen dat het vijfde zegel de toorn van God is, is God verantwoordelijk maken voor het doden van zijn eigen volk.

 11. God begint actief in te grijpen in de aangelegenheden van de mensheid wanneer het zesde zegel wordt verbroken, maar de dramatische kosmische verstoringen en de grote aardbeving van het zesde zegel zijn geen uitingen van Gods toorn.

 12. Tijdens het zesde zegel staat de Dag des Heren op het punt te komen, maar die begint pas als het zevende zegel is verbroken. Zo zullen de verstoringen van het zesde zegel een prelude of voorbode zijn van het begin van de Dag des Heren met zijn goddelijke toorn.

 13. Nergens suggereert de Bijbel zelfs maar twee afzonderlijke toekomstige komsten van Christus. Er zal maar één Wederkomst zijn, maar die ene Wederkomst zal bestaan uit een reeks gebeurtenissen, waaronder de viervoudige komst van Christus

 14. De wederkomst van Christus zal de voortdurende aanwezigheid van Christus omvatten voor de opname van de kerk en de uitvoering van Zijn Dag des Heren oordelen over de ongelovigen.

 15. Zodra de Antichrist zijn onderdrukkende acties begint in het midden van de zeventigste week, krijgt hij 1290 dagen om door te gaan voordat hij wordt vernietigd.

 16. De strijd van de legers van alle naties tegen Jeruzalem beschreven in Zacharia 14:2 zal plaatsvinden net voor de kosmische verstoringen van het zesde zegel.

 17. De wederkomst van Christus binnen de grens van de ene Wederkomst zal plaatsvinden onmiddellijk na het einde van de zeventigste week en aan het begin van een dertig dagen durende terugwinningsperiode. Het doel van die komst zal de geestelijke redding van Israël zijn in vervulling van Zacharia 12:10.

 18. De vraag van de discipelen aan Christus in Mattheüs 24:3 betekende dat er twee toekomstige tekenen zullen bestaan. Het eerste teken, het teken van het einde der tijden, zal bestaan uit de kosmische verstoring van het zesde zegel. Het tweede teken, het teken van Christus’ komst waarnaar Hij in Mattheüs 24:30 verwees, zal onmiddellijk volgen op de kosmische verstoringen van het zesde zegel.

 19. De kosmische verstoringen van het zesde zegel zijn dezelfde als de kosmische verstoringen waarnaar Christus verwees in Mattheüs 24:29.

 20. De kosmische verstoringen van het zesde zegel zullen de Grote Verdrukking afbreken of beëindigen.

 21. De wederkomst van Christus, voorspeld in Mattheüs 24:30, zal plaatsvinden kort na de kosmische verstoringen van het zesde zegel.

 22. Het einde van het tijdperk is dezelfde periode als de Dag des Heren. Het zal geen eenmalige gebeurtenis zijn. In plaats daarvan zal het een langere periode beslaan van en bestaan uit een reeks gebeurtenissen die zal beginnen tussen het midden en het einde van de zeventigste week en zullen voortduren gedurende de periode van dertig dagen na het einde

 23. De Bijbel leert niet dat de wederkomst van Christus nabij is. Wat het leert, is verwachting, het concept dat elke generatie sinds de eerste eeuw degene zou kunnen zijn die de zeventigste week zou ingaan en, terwijl ze vijandige vervolging doorstaat, de verwachting zou hebben dat Christus zou komen om haar vóór het begin uit de wereld op te nemen van de Dag des Heren met zijn uitbarsting van Gods toorn. De Bijbel leert dus een aanstaande Opname, niet een op handen zijnde Opname. Het idee dat de vroege kerk vasthield aan een doctrine van op handen zijnde heeft geen geldige steun.

 24. De Bijbel leert niet dat de wederkomst van Christus op handen is. Wat het onderwijs leert is verwachting – het concept dat elke generatie sinds de eerste eeuw degene zou kunnen zijn die de zeventigste week zou ingaan en, hoewel zij antagonistische vervolging zou ondergaan, de verwachting zou hebben van de komst van Christus om haar vóór het begin uit de wereld op te nemen, voor de Dag des Heren met zijn uitstorting van Gods toorn. De Bijbel leert dus een verwachtingsvolle Opname, niet een dreigende Opname. Het idee dat de vroege kerk vasthield aan een doctrine van dreigende gebeurtenissen heeft geen geldige steun.

____________________________________________________________________________________________________