Eschatologie – Profetie in de Eindtijd

18 augustus, 2023

Rubrieken: Eschatologie

Eschatologie

Profetie in de Eindtijd

 

Inleiding

Een moeilijkheid van de eschatologie is, dat het onderwijs daarvan niet te vinden is in één, daarvoor bestemd Bijbelboek, maar dat het zich uitstrekt tot de hele Bijbel, van Genesis tot Openbaring. Nee, de Bijbel is geen ‘puzzelboek’, maar er is wel sprake van een ‘voortschrijdende openbaring’. Zo zegt de Here: ‘Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen;

De veranderingen en gebeurtenissen die we hebben kunnen waarnemen in de jaren ná de Tweede Wereldoorlog hebben veel christenen aan het denken gezet, waardoor het profetisch woord de aandacht gekregen heeft die het verdiend. Want wat zouden wij over de toekomstige dingen kunnen zeggen als we het Woord van God, de Bijbel niet hadden? Geen mens is immers in staat om te voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren dan alleen God? En God laat ons niet in het ongewisse v.w.b. de komende dingen. De Heer Jezus heeft over de Heilige Geest gezegd dat Hij ‘wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, Hij u de weg zal wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen’ (Joh.16:12-13). Om die reden roept de apostel Petrus ons op om ‘acht te geven op het profetische woord als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten’.

De betrouwbaarheid van het profetische woord wordt bevestigd door de vervulling ervan. We zullen dan ook zien dat veel, in het verleden gedane profetieën, al in vervulling zijn gegaan en dat andere daarop nog wachten. Profetie is dan ook geen mensenwerk, want: ‘Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken’ (2Petr.1:19-21). Tot de profeet Daniël werd gezegd: ‘Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd’ (Dan.12:4). Maar tot de apostel Johannes werd het tegenovergestelde gezegd: ‘Verzegel de worden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij’ (Op.22:10).

De corona-pandemie, die ontstaan is door het coronavirus in China in november 2019 en de oorlog van Rusland tegen Oekraïne in 2022 heeft ertoe bijgedragen dat veel christenen tot de vaststelling zijn gekomen dat we in de eindtijd leven. Ik heb het verlangen naar Jezus’ komst, nog niet eerder in die mate waargenomen, dan in de laatste tijd. Hoe iets negatiefs, toch nog een positieve bijdrage kan leveren!

Tenslotte nog een opmerking, voor wat betreft de bedoeling van de profetie, en dat is niet om onze nieuwgierigheid te prikkelen! Nee, de waarde van profetie is niet speculatie, maar motivatie! ‘Wij weten dat als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich zoals Hij rein is’ (1Joh.3:2-3; Op.22:11; Luk.12:35vv.). Alle lijnen van de Bijbel komen samen in het laatste boek van het Nieuwe Testament, de Openbaring. De eerste gebeurtenis die staat te gebeuren is de wederkomst van de Heer Jezus voor de Gemeente, de zogenaamde Opname’, die wel te onderscheiden is en voorafgaat aan de komst van de Heer Jezus voor Israël en de volken.

Definities

De Profeet

In het boek Exodus vinden we een mooie omschrijving van wat een profeet is in de persoon van Aaron. We lezen in Exodus 7:1 – ‘De HERE echter zeide tot Mozes: Zie, Ik stel u als God voor Farao; en uw broeder Aäron zal uw profeet zijn. Gij zult alles zeggen wat Ik u gebied, en uw broeder Aäron zal bij Farao het woord voeren, opdat deze de Israëlieten uit zijn land laat gaan.’ Profeet zijn, is spreken namens God tot mensen (vgl. 1Petr.4:11), zowel voorzeggend als eenvoudig voortzeggend. (Ez.37:7; Am.3:8). Profeteren kan ook de betekenis hebben van God groot maken. (Hand.19:6; 1Kor.14:24).

Het doel van de profeet is de aandacht op God c.q. Christus richten. Vgl. Mal.4:5-6 – ‘Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.’ Profeten spreken tot Gods volk zodra er verval optreedt, als gezanten van God doen ze een beroep tot bekering en waarschuwen ze voor het oordeel van God dat het volk dreigt te treffen.

Profetie

Een definitie van Bijbelse profetie vinden we in 1 Korinthiërs 14:3 – ‘Maar wie profeteert, spreekt voor mensen tot opbouwing, vermaning en vertroosting’. Daaruit blijkt dat profetie en/of profeteren niet altijd de betekenis heeft van toekomstige gebeurtenissen voorspellen. Het enige boek in het NT dat profetisch is is het boek de Openbaring (Op1:3).

Categorieën profeten

We kunnen volgende profeten onderscheiden:

 1. Schrijvende profeten – bv. Mozes, David enz.

 2. Niet-schrijvende profeten – Henoch, Abraham, Aäron enz.

 3. Profetessen – Mirjam, Debora enz.

 4. ‘Anonieme’ profeten – de man Gods (1Sam.2:27; 1Kon.13:1-31, enz.)

Bijzondere kenmerken van profeten

 1. De profeet is een ziener;

 2. De profeet is (soms) een schrijver van een Bijbelboek;

 3. De profeet is een gedrevene;

 4. De profeet is één met zijn boodschap;

 5. De profeet is betrokken met zijn boodschap;

 6. Profetie behelst spontane, verstaanbare, opbouwende, vermanende en/of vertroostende uitspraken van de Heilige Geest;

 7. Profetieën schakelen iemands persoonlijke verantwoordelijkheid nooit uit;

 8. Een profeet is nooit puur en alleen een gemeenteleider.

Zijn er nog profeten en worden er nog profetieën uitgesproken?

(1) In Ef.2:20 staat dat de Gemeente gebouwd is op het fundament van apostelen en profeten. De apostelen en (deze) profeten horen dus tot de begintijd van de Gemeente. Er worden nu geen profetieën meer gegeven over geestelijke zaken, die als geïnspireerde woorden aan de Schrift zouden kunnen worden toegevoegd. Die dienst is afgelopen. We hebben het Woord van God compleet in de Bijbel (Kol.1:29; Jd:3).

(2) Wel kan er een profetendienst verricht worden in de zin van 1Kor.14:3 maar dan altijd vanuit het geïnspireerde Woord van God. De geopenbaarde waarheid wordt dan door de profeten toegepast op hart en geweten van de luisteraars. Die dienst komt ook nu in de gemeente nog voor. Predikers van het woord in kerken en kringen verrichten vaak zo’n profetendienst.
(3) Wat anders is dat God praktische aanwijzingen die een profetisch karakter dragen, kan geven. Zie voor de aard van dit soort aanwijzingen: Hand.11: 28-30; 21:10,11. Of dat in de praktijk nog plaatsvindt is een andere vraag. Zulke voorzeggingen moeten dan natuurlijk wel uitkomen (zie Deut.18:20-22).

(4) Onder Israël traden echte profeten op, maar ook valse en de voorschriften die God gaf om de valse profeten te herkennen zijn voor ons in deze tijd nog net zo van belang als ze voor Israël waren. God gaf zijn volk twee toetsstenen en wel als volgt:

 1. Het woord van de profeet komt niet uit. Als dat het geval is, heeft de profeet in overmoed gesproken (zie Deut.18: 20-22).

 2. het woord van de profeet komt uit, maar de leer die hij brengt deugt niet. Hij predikt afval van de Heer. In dat geval stelt de Heer zijn volk op de proef of het Hem liefheeft en het de valse profeet afwijst. (Deut.13:1-4).

We kunnen dit als volgt overbrengen naar onze tijd:

(a) Ga over verloop van langere tijd na of de profetieën die uitgesproken worden, uitkomen. Dan moeten het natuurlijk concrete profetieën zijn. Veel voorzeggingen zijn evenwel niet anders dan samenvoegingen van Bijbelse gedachten, die iemand bemoedigen om dit of dat te doen. Je hebt daar geen grip op. In de Bijbel lees je van de profeet Agabus, dat hij duidelijk een toekomstige gebeurtenis voorzegt, die ook vervuld werd (Hand.11:27-30). Deze Agabus verwierf dus vertrouwen en zal bij verdere profetieën geloofwaardig geweest zijn.
(b) Ga de leer na waarop men zich voor het profeteren baseert. Controleer ook of de leer waarop de hele gemeenschap gegrond is Bijbels is. Vaak heeft men allerlei theorieën over spreken in talen, genezingen, tekenen e.d. die de toets van de Schrift niet kunnen doorstaan. Dan kan men moeilijk waarde aan het profeteren dat daar gebeurt, toekennen. Een andere toets is na te gaan of men in extatische uitingen vervalt, die van ongezonde emoties getuigen.
(c) Er is nog een toetssteen. We vinden die in het boek Jeremia. Jeremia kondigt aan, dat God het volk in ballingschap zal zenden vanwege de zonden van het volk en dat ze daar 70 jaar zouden verkeren. De profeet Hananja beweert echter dat degene die al in Babel zitten binnen twee jaar zullen terugkeren en het gerei uit de tempel ook weer terug zal komen.
Welk van die twee profetieën gaat uit van de zondige toestand van het volk? Dat was de profetie van Jeremia. Hananja was echter een valse profeet en dat blijkt ook nog datzelfde jaar. Zo moeten we ons afvragen bij profetieën die worden uitgesproken of ze geestelijk reëel zijn in verband met de toestand van de persoon of de personen waarover men profeteert. Ook hoor je van gelovigen die schermen met de woorden ‘de Heer heeft mij gezegd’ of ‘de Heer heeft mij duidelijk gemaakt’ en meer van dergelijke uitdrukkingen. Ik hoorde eens

 van een broeder die vertelde dat ‘de Heer hem had duidelijk gemaakt’ dat een bepaalde zuster zijn vrouw zou worden, alleen de zuster wist van niets! Zulk soort ‘profetieën is eerder een vorm van manipulatie en komen eerder voort uit een eigen verlangen en niet van de Geest van God.

____________________________________________________________________________________________