Serie: Ze gaven niet op! – Genesis 42 – I have a dream!

6 februari, 2024

Serie: Ze gaven niet op!

Genesis 42 – ‘I have a dream’

‘Toen herinnerde Jozef zich de dromen’

Inleiding

Wat hield Mozes gaande: de heerlijkheid van God! Wat hield Jozua gaande: de beloften van God! Wat hield Abraham gaande: de stad Gods! Wat hield Nehemia gaande: De grootheid van God! Wat hield Kaleb gaande: Hij zag op de beloning! Wat hield de Heer Jezus gaande: De vreugde die voor Hem lag! Elk van hen had een kenmerkend iets wat hen de kracht en de moed gaf om door te gaan. Wat hield Jozef gaande: ‘Zijn dromen!’ Als het moeilijk werd dan dacht Jozef aan zijn dromen en dan ‘verrees er voor zijn oog een heerlijk vergezicht’ (Opw.44). Wat houdt mij, u gaande?

Waar het werkelijk om gaat in het leven van een gelovige, is niet zozeer de gebeurtenissen zelf die in ons leven voorkomen, maar ons antwoord op die gebeurtenissen. Niet het ‘waarom’, maar eerder het ‘waarvoor’. En als dat al voor iemand gold, dan zeker voor Jozef. We kennen allemaal de geschiedenis van Jozef, hij is een prachtig beeld van de Heer Jezus in zijn vernedering en ook in zijn verhoging. Maar aan de andere kant zien we ook een Jozef wiens bedje gespreid was, zijn toekomst was min of meer al uitgetekend. Hoe anders zou het echter lopen! Het schijnt dat voormalig president Nixon heeft gezegd: ‘Er kan deze week geen crisis komen want mijn agenda is vol!’ Er kwam echter toch een crisis, het Watergate schandaal! Hoe anders zijn Gods wegen dan onze wegen, maar ook hoeveel beter! Gods weg is volmaakt. (Jes.55:9; Ps.18:31)

Jozef bleef staande toen haat openbaar werd

‘Een profeet is niet ongeëerd behalve in zijn vaderstad en in zijn huis’ (Mat.13:57) Aldus de woorden van de Heer Jezus uitgesproken in de synagoge in zijn vaderstad, Nazareth. Hetzelfde heeft Jozef ervaren in zijn huis. Jezus zegt dat de mensen Hem ‘zonder oorzaak hebben gehaat’ (Joh.15:25), maar de broers van Jozef konden toch nog een reden vinden waarom ze hem hebben gehaat. Ten eerste is daar de mededeling in hoofdstuk 37 dat ‘Jozef kwaad gerucht aangaande hen aan hun vader overbracht’, en ten tweede kwamen daarbij Jozefs dromen. Ook in uw dienst voor de Heer kan het voorkomen dan anderen jaloers op u worden en proberen u te benadelen. Sommigen, zegt de apostel Paulus, ‘prediken Christus uit partijzucht, niet zuiver, met de bedoeling verdrukking aan mijn gevangenschap toe te voegen’ (Fil.1:17). Wij zijn altijd geneigd om ons te vergelijken met anderen en dat kan jaloersheid opwekken, of bij ons of bij de ander. Toen Petrus Johannes zag zei hij: ‘Heer wat zal er met deze gebeuren? Jezus zei tot hem: Als ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het jou aan? Volg jij Mij’ (Joh.21:21-22). Dus houdt er rekening mee dat deze dingen kunnen voorkomen, ook onder gelovigen, maar laat u er niet door ontmoedigen. Ga door en let op je droom!

Jozef bleef staande toen verzoeking kwam

In de Verenigde Staten schijnt er een opmerkelijk hoog percentage ‘geestelijken’ te zijn die zich op een of andere manier bezondigen aan pornografie, vooral via de vele websites die er zijn. Ook Jozef ontkwam niet aan deze verzoeking. Vanuit het standpunt van de duivel gezien is het logisch dat hij de mens daarop aanvalt, voor veel mannen is de seksualiteit de grootste verzoeking. Daarom is het ook raadzaam daarmee rekening te houden bijvoorbeeld bij het afleggen van bezoeken aan mensen, gelovig of ongelovig, van de andere sekse. Jozef is voor ons een geweldig voorbeeld hoe onze houding daarin dient te zijn. ‘Hij weigerde’, wilde niet zondigen tegen God, en uiteindelijk vluchtte hij. Wat was er van Jozefs droom uitgekomen als hij op de uitnodiging van Potifars vrouw was ingegaan? Wat komt er van uw droom terecht als u in ‘menigerlei’ verzoeking valt?  Dus houdt stand en denk aan uw droom!

Jozef bleef staande toen iedereen hem vergat

Jozef geraakte in de gevangenis, onschuldig, maar met een bedoeling! Wat de reden van zijn verblijf in de gevangenis was zal Jozef pas later duidelijk zijn geworden. Maar in de gevangenis ontmoet hij de schenker en de bakker aan wie Jozef de uitleg geeft van de droom die ze hebben gehad. De uitleg voor de schenker was gunstig en hij werd door de farao verhoogd, de bakker werd opgehangen. Jozef had tevoren, nog in de gevangenis, tegen hen beiden gezegd: ‘Maar blijf aan mij denken, wanneer het u goed zal gaan; toon mij toch uw dankbaarheid door van mij gewag te maken bij Farao, en breng mij uit dit huis’. Maar de overste der schenkers dacht niet aan Jozef, maar vergat hem (Gen.40:14,23). Na twee lange jaren komt daar eindelijk verandering in. De apostel Paulus schreef vanuit de gevangenis aan Timotheüs: ‘Allen hebben mij verlaten, maar de Heer heeft mij bijgestaan’ (2Tim.4:14). Houdt stand ook al is alles tegen u en vergeet uw droom niet!

Jozef behield zijn droom toen voorspoed kwam

‘Het zijn sterke benen, die de weelde kunnen dragen’, is een bekend spreekwoord. Iemand heeft eens gezegd: ‘Je kunt met geld veel dingen kopen, maar je moet er wel voor zorgen dat je de dingen die je niet met geld kunt kopen, niet verliest!’ We kennen allemaal de gelijkenis van de rijke dwaas en weten hoe het met hem afgelopen is. Jezus zegt in de gelijkenis van ‘de zaaier en het zaad’: ‘En het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar’ (Mat.13:22). Jozef kon de weelde dragen van het onderkoning te zijn. Dat blijkt in het bijzonder uit het gegeven hoe hij zijn broeders behandelde. Hij paste genade toe terwijl hij de macht had om hen te doden. Hij was gegroeid in genade (2Petr.3:18).

Besluit

‘Toen herinnerde Jozef zich de dromen die hij van hen gedroomd had’ (Gen.42:9). Uiteindelijk gaat Jozefs droom in vervulling. Eenmaal zal de dag komen dat ook uw droom in vervulling zal gaan als u niet opgeeft! Uw droom? Neen, de droom die u van God ontvangen hebt!

____________________________________________________________________________________________________