Diverse Onderwerpen – Nieuw Testament – Handeling 2 – Talen of Tongen

23 juli, 2023

Rubrieken: Diverse Onderwerpen

Diverse Onderwerpen

Talen of Tongen

Inleiding

In de wirwar van meningen en praktijken met betrekking tot het spreken in talen of tongen, proberen wij daarover een standpunt in te nemen, waarvan u hieronder kennis kunt nemen. Dat dit niet gemakkelijk is mag voor iedereen duidelijk zijn, wij claimen dan ook geen exclusiviteit. In de vele meningen en praktijken die in het christendom gevonden worden kunnen we ons echter niet vinden.

Volgens de voorstanders van het spreken in talen, gaan deze uitingen gepaard met, of zijn verbonden aan de uitstorting van de Heilige Geest. Wij zien deze relatie – doop met de Heilige Geest en spreken in talen niet – en proberen op daarop een bijbels antwoord te geven. We willen daar dan ook mee beginnen en antwoord geven op de vraag: Wat is de betekenis van de doop van/in/met de Heilige Geest?

Uitstorting van de Heilige Geest

Wij geloven in de uitstorting van de Heilige Geest op het pinksterfeest als vervulling van de belofte door de Heer Jezus gegeven, dat er een ‘andere Voorspraak c.q. Trooster’ zou komen.

Wij geloven dat de Geest niet eerder kon komen voordat de Heer Jezus was weggaan en verheerlijkt zou zijn. Het is niet zo dat de Geest er nog niet was of niet werkzaam was, maar Hij was nog niet permanent op aarde aanwezig.

Wij geloven dat de Heilige Geest, als Persoon van de Drie-eenheid de plaatsvervanger van Christus op aarde is, na Diens hemelvaart, en dat Hij, door de Geest woont in de individuele gelovige, maar ook collectief in de Gemeente.

Wij geloven dat de uitstorting van de heilige Geest een éénmalige historische gebeurtenis is geweest, met als doel de gelovigen uit de Joden, Samaritanen en uit de volken tot één lichaam te dopen, dat is de Gemeente van de Levende God. Hoewel de komst van de Heilige Geest dus éénmalig was, manifesteerde zich dit verschijnsel drie keer; zoals gezegd voor de Joden, Samaritanen en de heidenen.

Wij geloven dat de ‘uitstorting van de Heilige Geest, dat zoals gezegd een éénmalige historische gebeurtenis is geweest, onderscheiden dient te worden van de opdracht om, ‘vervuld te worden met de Geest’, die van toepassing is op iedere gelovige.

Wij geloven dat het spreken in talen, naast het letterlijk spreken, ook nog een andere betekenis heeft, namelijk een teken van oordeel voor het Joodse volk, zoals aangekondigd door de profeet Jesaja. Daarom zijn de talen dan ook een teken voor de ongelovige (Joden).

Doop met de Heilige Geest vs. talen of tongen

Wij geloven dat in het Griekse woord voor ‘talen’, volgens de Strong-coderingen, nooit ‘tongen’ betekent in de zin van een onverstaanbaar gebrabbel, maar dat het altijd om bestaande talen gaat, en niet om een of andere ondefinieerbare klankuiting.

Wij geloven niet dat de ‘doop met of in de Heilige Geest’ iets te maken heeft, of verbonden is met het wel of niet kunnen spreken in talen.

Wij geloven niet dat er, in aanvulling op de waterdoop, nog een doop met/in de Heilige Geest moet plaatsvinden, die dan dient om in talen te kunnen spreken.

Wij geloven dat iedereen die zich tot God bekeert en Jezus Christus aanneemt als zijn persoonlijke Heer en Verlosser, zich laat dopen de gave van de Heilige Geest ontvangt.

1 Korinthiërs 14

Wij geloven dat het profeteren (spreken tot opbouwing, vermaning en vertroosting) voorrang dient te hebben in de gemeente boven alle andere geestelijke uitingen, zoals de Schrift ons leert, omdat het profeteren dient tot opbouwing van de gelovigen.

Wij geloven dat als iemand in talen spreekt in de gemeente, dat het gesprokene uitgelegd dient te worden, opdat de gemeente erdoor opgebouwd kan worden.

Hand.2:1

Joh.14:15

Joh.7:39; 16:7

1 Kor.6:19; 3:16

Hand.2:1

1 Kor.12:13

1 Tim.3:15

Hand.2:1-21; 8:14-17; 10:44-48

Ef.5:18

1Kor.14:22-25; Jes.28:11-12

Hand.2:6-11

Hand.2:38; 10:47

1 Kor.14:1, 4, 5, 6, 12, 19, 22

1 Kor.14:27

__________________________________________________________________________________________________________