Oude Testament – Toekomst van Israël – Deel 3 – Zacharia 12-14

9 augustus, 2023

Bijbelboeken: Zacharia

Oude Testament – Zacharia

Zacharia 12-14 – Deel 3

De toekomst van Israël

 

God regeert over de aarde (Zacharia 14:8-11, 16-21)

‘En de Here zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam de enige (Zach.14:9).  Nadat de volkeren zijn geoordeeld en Israël gereinigd, zal de Here zijn rechtvaardig koninkrijk oprichten en regeren op Davids troon (Ps.72; Jer.30; Luk.1:32-33; Op.17:14, 19:16). Zijn heerschappij zal wereldwijd zijn (‘over de gehele aarde’). Hij zal de enige God zijn die ze zullen vereren, en zijn naam zal de enige zijn die geëerd zal worden (zie

Ps.72; Jer.30:7-9). Wat zal er gebeuren wanneer de Koning alleen zal heersen?

Het land zal zich herstellen – (Zach.14:8)

Jeruzalem is de enige grote stad uit de antieke wereld die niet aan een rivier is gebouwd. Maar tijdens het Vrederijk zal er een rivier van ‘levend water’ uit Jeruzalem stromen die herstel zal brengen en het land vruchtbaar maken (zie: Ez.47:1-12 en Joël 3:18). De rivier zal zich splitsen zodat de wateren naar de Dode Zee kunnen stromen en naar de Middellandse Zee. Eeuwenlang hebben mensen zich afgevraagd op welke manier de Dode Zee gered zou kunnen worden, maar dat herstel zal gebeuren tijdens het Vrederijk. Een mooie beschrijving van het land gedurende het Vrederijk vinden we in Jesaja 35.

Het landschap zal veranderen – (Zach.14:10-11)

Naast de veranderingen die zullen worden veroorzaakt door de komst van Christus en een aardbeving, zullen twee andere zaken plaatsvinden: (1) Het land rondom Jeruzalem zal lager komen te liggen en een vlakte worden, en (2) Jeruzalem zal uitstijgen boven het land waarin het ligt. Deze verandering zijn een vervulling van Jesaja’s profetie: ‘En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als het hoogste, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen’ (Jes.2:2; Zach.8:1-3; Mi.4:1-3). Wanneer de Messias als Koning-Priester zal heersen dan zal er een tempel moeten zijn en een priesterdienst gedurende het Vrederijk, dit wordt tot in detail beschreven in Ezechiël 40-48. Jeruzalem zal de belangrijkste stad op aarde zijn en het tempelgebied het meest belangrijkste van die nieuwe heerlijke stad.

Alle gevaren zullen verwijderd worden – (Zach.14:11)

De bergen rondom Jeruzalem dienden voor haar bescherming (Ps.48:1-8, 125:1-2); maar als de Messias regeert zal de stad geen gevaar meer hebben te duchten van vijanden (Ez.34:22-31). De woorden ‘Het zal bewoond zijn’ herinneren ons eraan dat tijdens de Babylonische ballingschap slechts 50.000 Joden bereid waren het veilige Babylon te verlaten om zich in de ruïnes van Jeruzalem te gaan vestigen, en zelfs Nehemia had moeite mensen te vinden om in de stad te gaan wonen (Neh.11). Zacharia had al eerder verteld dat de kinderen op de straten zullen spelen, en dat de ouderen in de zon zullen zitten en met elkaar praten (Zach.8:4-8).

De heidenen zullen in Jeruzalem komen om te aanbidden – (Zach.14:16)

Israël heeft dan een opdracht ten opzichte van de heidenen die de ware en levende God zullen vereren in zijn tempel (Jes.2:2-5; Zach.2:10-13). Van de zeven feesten opgesomd in Leviticus 23, is het Loofhuttenfeest het enige die gevierd zal worden in het Vrederijk (Lev.23:33-44). Het feest gedenkt de omwandeling in de woestijn, maar het is ook een tijd van vreugde om de zegeningen van God gedurende de oogst (vs.40). Maar waarom alleen het Loofhuttenfeest vieren? Het Loofhuttenfeest is het enige feest dat nier vervuld is totdat het koninkrijk is opgericht.

Het Pascha werd vervuld door de dood van Christus – (1Kor.5:7; Joh.1:29)

De eerste vruchten van zijn opstanding (1Kor.15:23) en het één week durende feest van de ongezuurde broden is wat de gelovigen mogen doen; wandelen in heiligheid! (1Kor.5:6-8). Het pinksterfeest is vervuld in Handelingen 2 en het feest van de bazuinen zal plaatsvinden voordat het Koninkrijk begint wanneer God zijn volk bijeenbrengt van de einden van de aarde (Jes.18:3, 7; Mat.24:29-31). De Grote Verzoendag zal plaatsvinden wanneer het volk de verschijning van de Messias zal meemaken, zich zullen bekeren en worden gereinigd. Maar het Loofhuttenfeest is een vooruit schaduwing van het vreugdevol en gezegend Koninkrijk, dus het zal worden gevierd wanneer het Koninkrijk in wording is. Het zal een jaarlijkse herinnering voor de volken zijn dat de rijke zegen die zij genieten komt van een genadige en barmhartige God.

De Heer zal gerechtigheid uitoefenen – (Zach.14:17-19)

De volken die geen afvaardiging naar Jeruzalem sturen om God te vereren zullen terecht worden gewezen doordat ze geen regen zullen ontvangen op hun land. Dat was ook de manier waarop God het volk Israël strafte wanneer ze weigerden Hem te gehoorzamen (Deut.28:22-24). Bedenk, hoewel het Vrederijk een tijd van vrede en voorspoed zal zijn, is het ook de tijd dat de Heer Jezus zal heersen met ‘een ijzeren roede’ en ongehoorzaamheid zal bestraffen (Ps.2:9; Op.2:27; 12:5; 19:15). Het niet vieren van het Loofhuttenfeest staat gelijk aan de zegen van God te verachten en dat is een serieuze overtreding (zie Rom.1:18).

Egypte wordt apart vermeld omdat dat land afhankelijk is van de jaarlijkse overstroming van de Nijl voor de irrigatie, en zonder de regens kan de rivier niet stijgen. Gedurende Jozefs tijd, waren er zeven jaren van een verschrikkelijke droogte. Egypte is Israëls onderdrukker en vijand geweest en tijdens het Vrederijk, zullen ze de zegen van Israëls Messias ervaren. Geen dank betuigen zou een gruwelijke zonde zijn.

Heiligheid zal het kenmerk zijn – (Zach.14:20-21)

We zouden ‘heiligheid’ verwachten geschreven op de bellen van de kleren van de hogepriester (Ex.28:36-38), maar zeker niet op de bellen van de paarden! En waarom zouden de gewone huishoudgereedschappen behandeld worden als het vaatwerk in de tempel? Deze twee beelden zijn Gods manier om te zeggen: ‘In het koninkrijk van God zal elk aspect van het leven heilig zijn voor God’. God heeft Israël een ‘koninkrijk van priesters’ genoemd (Ex.19:6), en dat zouden ze dan zijn door Gods genade.

Voor de huidige gelovige, is dit de oude versie van 1Kor.10:31 ‘Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods.’ Er is geen ‘onheilig’ en ‘heilig’ in het leven van een christen, want alles komt van God en zou tot Gods eer gebruikt moeten worden. Het Hebreeuwse woord ‘Kanaäniet’ in Zacharia 14:21 verwijst naar handelaars of een onrein persoon, beide zouden de tempel van God verontreinigen. Toen de Heer Jezus zijn dienst begon en eindigde, vond Hij religieuze handelaars die Gods huis voor hun persoonlijk gewin (Joh.2:13-22; Mat.21:12-13; Mark.11:19:15-17; Luk.19:45-46). Het huis van gebed voor alle volken was veranderd is een dievenhol ten behoeve van het voordeel van de hogepriesters en zijn familie. Maar de tempel in het Vrederijk zal een heilige tempel zijn, niet verontreinigd door hen die de Heer niet kennen of liefhebben en zal er een heilig priesterdom zal dienen.

Zacharia’s boek begint met een oproep tot bekering, maar het eindigt met een toekomstbeeld van een glorieus koninkrijk. Zacharia was een van Gods helden die dienst deden in een moeilijke tijd en plaats, maar hij bemoedigde Gods volk door het volk de toekomst voor te stellen die God voor hen in petto had. God is nog steeds na-ijverig over Jeruzalem en het Joodse volk, en Hij zal zijn belofte nakomen. ‘Bidt voor de vrede van Jeruzalem’ (Ps.122:6).

____________________________________________________________________________________________________