Eschatologie – Trilogie van de Toekomst – Deel 3 – De Gemeente

24 juli, 2023

Rubrieken: Eschatologie

Eschatologie

Triologie van de Toekomst

Deel 3

De Gemeente

Inleiding

Dit is het derde deel in de reeks ‘Triologie van de Toekomst’. In belangrijkheid komt het voor ons op de eerste plaats omdat wij, Nieuw-Testamentische gelovigen, er deel van uitmaken. Met alle gebeurtenissen van de laatste decennia worden we min of meer gedwongen om ons met onze toekomst bezig te houden. Want als er sprake is van de opkomst van een groots westers machtsblok dat met Israël ‘bevriend’ is (de EU), als Israël – hoofdzakelijk in ongeloof – terugkeert naar zijn land en daar een eigen staat sticht (in 1948), als daar een einde is gekomen aan de ‘tijden van de volken’ (volgens sommigen in 1967), als daar een Messias-belijdend ‘overblijfsel’ wordt gevormd (momenteel 15.000 gelovigen in Israël), als er zelfs sprake is van een tempelbouw in Jeruzalem (heeft de schrijver van dit artikel zelf waargenomen) en als de Bijbels voorzegde afval van het geloof in het westen ongekend is (in 2016 ging 6% van de gelovigen in Vlaanderen nog naar de kerk), dan is de wederkomst van Christus nabij.

Voordat we aan onze toekomst denken, blikken we eerst terug op het ontstaan en de geschiedenis van de Gemeente.

De Gemeente, een verborgenheid

U zult tevergeefs in het Oude Testament zoeken naar een vermelding over de Gemeente. Dat komt omdat de Gemeente tot aan Handelingen 2 niet bestond. Het was een verborgenheid en die werd pas na de opstanding en hemelvaart door de apostel Paulus bekendgemaakt. ‘Die in andere geslachten de zonen van de mensen niet bekend is gemaakt, zoals zij nu in de Geest geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten’ (Ef.3:5). Van een kerk van Adam af, zoals dat vaak geleerd wordt, heeft de Bijbel dan ook geen weet.

De Gemeente aangekondigd

In de Evangeliën wordt slechts twee keer gesproken over de Gemeente en dan nog als iets toekomstigs. De eerste tekst is vermeld in Mattheüs 16:18 ‘En ook Ik zeg je dat jij Petrus bent, en op  deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hades zullen haar niet overweldigen’. De tweede tekst staat ook in het Mattheüsevangelie: ‘Als hij echter hun geen gehoor geeft, zeg het aan de gemeente; als hij echter ook de gemeente geen gehoor geeft, laat hij voor zijn u als de heiden en de tollenaar’ (Mat.18:17).

De ‘geboorte’ van de Gemeente

De komst van de heilige Geest was door de Heer Jezus zelf aangekondigd. ‘Want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt’ (Joh.7:37-39). En ook: ‘Want als Ik niet wegga, zal de Voorspraak niet tot u komen’ (Joh.16:7). Na de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus lezen we dan over de komst van de heilige Geest (Hand.2:1-4). De uitstorting van de heilige Geest is een eenmalige geschiedkundige gebeurtenis en diende ervoor om de gelovigen uit de Joden en die uit de heidenen tot één Lichaam te dopen, dat is de Gemeente van Jezus Christus. ‘Immers, wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt’ (1Kor.12:13).

 De geschiedenis van de Gemeente

Het boek Openbaring is in de eerste plaats een profetisch boek! Natuurlijk kan en mag een praktische uitleg altijd mogelijk zijn, zoals met alle Bijbelboeken, maar de eerste betekenis is profetisch: ‘Gelukkig hij die leest en zij die de woorden van de profetie horen’ (Op.1:3, 22:7,10,18,19).

Het Nieuwe Testament geeft ons op zijn minst vier beelden van de Gemeente: Lichaam, Kudde, Bruid en Huis van God. In deze studie van de Gemeente beperken wij ons tot de Gemeente als huis van God, met andere woorden de Gemeente gezien in haar verantwoordelijkheid op aarde vanaf haar ontstaan in Handelingen 2 tot aan de Opname (1Thes.5:17). Ik ben van mening dat

haar geschiedenis wordt weergegeven in de hoofdstukken 2 en 3 van het boek Openbaring. We zien daar zeven gemeenten die een weergave zijn van de geschiedenis van het Christendom. Een geschiedenis die goed begint maar slecht eindigt. Alles wat God aan de menselijke verantwoordelijkheid heeft toevertrouwd, volgt dat patroon, denk bijvoorbeeld maar aan de schepping, het volk Israël, het koningschap. Alles begon goed maar eindigde slecht, ook het Christendom. (Meer hierover in ‘De Toekomst van God’*)

De toekomst van de Gemeente

In tegenstelling tot de toekomst van Israël en de volken, die aards is, is de toekomst van de Gemeente hemels. De wederkomst van de Heer Jezus verschilt ook met die voor Israël en de volken*. De komst voor Israël en de volken was al in het Oude Testament aangekondigd en beschreven en ook het Nieuwe Testament spreekt erover. Bij het lezen van die betreffende tekstgedeelten zien we dat het altijd over een zichtbare komst gaat, zelfs plaats en wijze ervan worden vermeld. Deze komst wordt voorafgegaan door allerlei ‘tekenen’.

Heel anders is het bij de komst van de Heer Jezus voor de Gemeente; dan gaat het over een onzichtbare ‘komst’ die zonder voorafgaande tekenen elk moment kan plaatsvinden. De komst van de Heer Jezus voor de Gemeente werd geopenbaard door de prediking die de apostel Paulus was toevertrouwd. Dat is ook een bevestiging voor de stelling dat er twee (weder-) komsten moeten zijn, zoals gezegd één voor Israël en de volken en één voor de Gemeente. Waarom zou anders Paulus het (nog eens) moeten bekendmaken als het al in het Oude Testament vermeld was? Zoals gezegd geeft het Nieuwe Testament meerdere zogenaamde verborgenheden vrij door de prediking van de apostel Paulus, waaronder de wederkomst van de Heer Jezus voor de Gemeente, beter bekend onder de benaming: de Opname.

Schriftplaatsen

Deze visie over de komst van de Heer Jezus voor de Gemeente berust in hoofdzaak op vier Schriftplaatsen:

Johannes 14:2-3 ‘In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen; als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om u een plaats te bereiden. En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben’

1 Korinthiërs 15:51 ‘Zie, ik zeg u een verborgenheid: Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt en wij zullen veranderd worden’

Filippenzen 3:20-21 ‘Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als Heiland verwachten, die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid, naar de werking van de macht die Hij heeft om ook alles aan Zich te onderwerpen’

1 Thessalonicenzen 4:15-17 ‘Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij, de levenden die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen geenszins zullen vóórgaan. Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel; en de doden in Christus zullen eerst opstaan; daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen, de HEER tegemoet in de lucht; en zó zullen wij altijd met de Heer zijn.’

Tijdstip

Dat is dan duidelijk, zult u zeggen, maar dat blijkt niet zo te zijn en dat heeft alles te maken met het tijdstip waarop deze ‘Opname’ zal plaatsvinden. Het definiëren van dat tijdstip heeft op zijn beurt van alles te maken met de Grote Verdrukking en/of de ure van verzoeking die over de hele aarde zal komen. Een periode van 7 jaar waarin verschillende oordelen deze aarde zullen treffen. Waarom 7 jaar? Dat heeft weer te maken met een profetie van de profeet Daniël (Dan.9).

U ziet het al, het begint ingewikkeld te worden, en dat is ook zo. Of hebben wij het ingewikkeld gemaakt? Aan u de keus.

Verschillende visies

De belangrijkste standpunten in de discussie wanneer de Opname zal plaatsvinden, zijn: (1) de Opname vindt plaats vóór de Grote Verdrukking; (2) de Opname vindt plaats in het midden van de Grote Verdrukking en (3) de Opname vindt plaats ná de Grote Verdrukking. Maar de discussie gaat vooral over het standpunt van 1 en 2. In de literatuur spreekt men meestal van pretrib, midtrib of posttrib, afgeleid van het Engelse woord voor verdrukking: tribulation.

Mijn overtuiging

Mijn persoonlijke overtuiging wil ik omschrijven als: pretribulationistisch-prechiliastisch. Een hele mond vol, maar het betekent in gewone mensentaal dat ik geloof dat de Opname zal plaatsvinden vóór de Grote Verdrukking en voordat het 1000-jarig Vrederijk aanbreekt.

De volgorde van het profetisch gebeuren volgens mij is: (1) de Opname van de Gemeente, (2) de Grote Verdrukking of beter gezegd de ure van verzoeking (een periode van 7 jaar) waarin de antichrist zich zal openbaren, (3) de zichtbare komst van Christus voor Israël en de volken en (4) de oprichting van het rijk van Christus, ook wel het 1000-jarig Vrederijk genoemd.

Geen speculatie, maar motivatie

In de inleiding van dit artikel heb ik al duidelijk gemaakt waarom ik geloof dat de komst van Christus nabij is en ik ga daar niet verder op in, omdat het dit artikel onnodig lang zou maken. Voor meer uitleg daarover en over veel andere zaken met betrekking tot de eindtijd verwijs ik graag naar de literatuurlijst aan het einde van dit artikel. Wat ik wel wil doen is waarschuwen voor twee zaken.

Ten eerste zijn er veel christenen die zich te buiten gaan aan allerlei speculaties om maar te weten te komen wanneer de komst van de Heer zal zijn, en die daardoor ingaan tegen het woord van de Heer (Hand.1:7; Mark.13:32).

Ten tweede moet de overtuiging dat we leven in de tijd vlak voor de komst van de Heer, leiden tot een actief en heilig christelijk leven. Mag ik naar een paar teksten verwijzen in de hoop dat die u iets te zeggen hebben?

1 Johannes 3:2-3 ‘Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Wij weten dat als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich zoals Hij rein is’

Openbaring 22:10-11 ‘En hij zei tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Laat hij die onrecht doet, nog meer onrecht doen; en die vuil is, zich nog vuiler maken; en die rechtvaardig is, nog meer gerechtigheid doen; en die heilig is, zich nog meer heiligen’

Romeinen 13:11 ‘En dit te meer omdat wij de tijd kennen, dat het uur voor u al daar is om uit de slaap te ontwaken; want de behoudenis is ons nu nader dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. Laten wij dan de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen’

Lukas 12:35-37 ‘Laten uw lendenen omgord en de lampen brandend zijn, en weest u gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om als hij komt en klopt, hem terstond open te doen. Gelukkig zijn die slaven die de heer, als hij komt, wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, hen zal doen aanliggen en zal naderkomen om hen te dienen’

Als ik u door het lezen van dit artikel aangezet hebt tot een heilig leven in de verwachting van de komst van de Heer, heb ik mijn doel bereikt met het schrijven dit artikel!

‘De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen’

Literatuurlijst

*Zie het artikel ‘Drie komsten van Christus ’ in de rubriek Eschatologie op deze website.

*Zie het artikel ‘Het Midtribulationisme’ in de rubriek Eschatologie op deze website.

*De Toekomst van God’ Ouweneel, W.J., ISBN: 978-90-6353-647-3 – uitg. Medema.

*Things to Come – Pentacost, J.D.

______________________________________________________________________________________________________________________________