Oude Testament – Verbrokenen van hart – Jesaja 6

9 augustus, 2023

Bijbelboeken: Jesaja

Oud Testament – Jesaja

‘Hij heeft mij gezonden om te verbinden verbrokenen van hart.’

(Jes.61:1)

Inleiding

De Heer Jezus geneest verbrokenen van hart. Hij kan zich één maken met jouw verdriet want Hij is de ‘man van smarten, en vertrouwd met ziekte’ (Js53:3). Hij weet hoe jij je voelt, en Hij wil zijn vertroosting aan je schenken. “Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden” (Ps147:3).

Wat moet je doen opdat de Heer Jezus jouw gebroken hart kan genezen?

Vier stappen

De eerste stap is je verdriet te accepteren en er op een natuurlijke manier mee om te gaan. God heeft ons geschapen zodat we pijn kunnen voelen, bijvoorbeeld bij het verlies van een geliefde. Hij verwacht van ons dat we dat verdriet laten zien. Een ernstig verlies kan voor God een gelegenheid zijn om het helingsproces te beginnen. Echt verdriet is een geestelijke en emotionele therapie. Een verkeerd omgaan met verdriet maakt de wonden alleen maar dieper.

God wil niet dat wij op dezelfde manier verdriet hebben ‘zoals de andere mensen, die geen hoop hebben’ (1Thes4:13). Onze hoop in gericht op Jezus Christus, de Zoon van God, die de dood voor ons heeft overwonnen toen Hij stierf en weer opstond uit de doden. Als je op Hem vertrouwt als je Verlosser en Heer, dan kan je verdriet, ziekte en dood door het geloof ondergaan. ‘Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij’ (Ps23:4).

De volgende stap is om geduldig te zijn en jezelf tijd geven om te herstellen. Ja, we willen allemaal zo snel als mogelijk uit ‘het dal van diepe duisternis’ gaan. Maar het verblijf duurt soms lang, omdat je in tijden van beproeving gaat groeien in het geloof, en groei vergt tijd. God werkt door liefde en liefde vergt tijd.

Ten derde, neem elke dag tijd om gemeenschap met God te hebben. Lees je bijbel en bidt; aanbid en dank Hem, ook al is je hart gebroken. Je zult ontdekken dat, door het lezen van Gods Woord, zijn belofte van troost nog krachtiger is als je door een dal van diepe duisternis gaat.

Tenslotte, aanvaard de hulp van broeders of zusters. God gebruikt mensen om ons te bemoedigen gedurende moeilijke perioden in ons leven (Hd28:15). Je broeders en zusters zijn een deel van Gods medicijn om hulp te geven aan ‘verbrokenen van hart’.

Een gezin in Bethanië

We zien dit mooi geïllustreerd in Johannes 11, waar we lezen over Maria en Martha uit het dorp Bethanië, wiens broer Lazarus ziek was. Dit was een gelovig gezin, en toch gingen ze door een dal van moeiten, ziekte en zorg. De Heer Jezus had deze mensen lief, maar dat betekende niet dat lijden en troost op hun geen vat zou kunnen hebben. Sommige mensen hebben de idee dat toegewijde gelovigen uitgesloten zijn van pijn en verdriet, maar dat is niet zo. De dood is een menselijke ervaring, en christenen zijn mensen. Als de Heer Jezus niet eerder komt, dan zullen we allemaal sterven en gaan (mogelijk) door een dal van lijden.

Hoe weten wij dat God ons liefheeft? Omdat we gezond zijn en genieten van een comfortabel leven? Of misschien omdat we geen speciale lasten of zorgen kennen in ons leven? Neen, dit zijn geen bewijzen van Gods liefde. Zelfs ongelovigen kennen deze zegeningen en genieten ervan. We weten dat God ons liefheeft omdat zijn Woord ons dat zegt, en omdat Hij dat bewezen heeft door het kruis. ‘God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is’ (Rm5:8). ‘Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief’ (Jh11:5). En de Heer Jezus houdt van jou! Hoe ver weg God ook mag lijken in je leven, hoe moeilijk je het ook hebt, Jezus houdt van jou! ‘Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het ook’ (1Jh3:1). ‘Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde’ (Jr31:3).

Waarom liet God het toe dat lazarus ziek werd en stierf? De Heer Jezus leert ons in Jh11:4: ‘Deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt worde’. Het doel van ons leven is niet dat we een comfortabel leven lijden, maar dat God verheerlijkt wordt. We begrijpen misschien niet alles van het plan van God voor ons leven, maar we weten wel dat Hij zich nooit vergist. Zoals Maria en Martha mogen we onze zorgen met Hem delen en erop vertrouwen dat wat Hij doet het beste is.

Opdat Christus in de mogelijkheid is om ‘verbrokenen van hart te verbinden’ dienen we Hem alle stukjes te geven. Dit vergt geloof, maar je kunt Hem vertrouwen. Hij houdt teveel van jou om je kwaad te doen, en Hij is te wijs om een fout te maken. ‘Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des HEREN’ (Js55:8).

Bidden

Als er moeiten in ons leven komen is het vanzelfsprekend dat we bidden. Maria en Martha zonden een boodschap naar Jezus, ze vroegen Hem om hulp. De Heer Jezus beantwoordde hun vraag, maar niet op de manier zoals zij dat gedacht hadden. Het is een goed voorbeeld om aan te denken als wij bidden.

Een paar zaken verdienen onze aandacht. Ten eerste, zij geloofden in de Zoon van God, daar bestond geen enkele twijfel over. Maria en Martha waren geredde mensen wiens zonden vergeven waren omdat ze geloofden in de Heer Jezus. In Jh11:27 getuigt Martha daarvan met de woorden: ‘Ja, Here, ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou’.

Ten tweede onderwierpen ze zich aan de wil van God. Ze noemden Hem ‘Heer’ en vertelden Hem niet wat Hij moest doen. “Gebed is niet dat onze wil in de hemel geschiedt, maar Gods wil op aarde”! In hun vraag spraken ze van de nood die er was en lieten dat bij Hem. God kan onze gebroken harten niet helen als wij hem voorschrijven wat en wanneer Hij dat moet doen. We dienen te bidden als de Heer Jezus: ‘niet mijn wil, maar de uwe geschiede!’ (Lk22:42). Wees nooit bang voor Gods wil. Hij kent je noden, en weet wat het beste voor je is. ‘Want Hij weet, hoe mijn wandel is; toetste Hij mij, ik kwam als goud te voorschijn’ (Job23:10).

Maria en Martha vertrouwden op Gods Woord. De Heer Jezus zond hen een boodschap: ‘Deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt worde’ (Jh11:4). Voordat de Heer Jezus in Bethanië aankwam was Lazarus al gestorven, maar zijn zusters wisten dat de Heer Jezus trouw zou zijn aan zijn belofte.

Gebed is altijd belangrijk, maar speciaal in tijden van verdriet. Als we God zeggen hoe we ons voelen en Hem vragen om de genade die we nodig hebben, kan Hij ons helpen en ons gebroken hart verbinden. Gebed is een bewijs dat we op Hem vertrouwen en niet in onszelf. Gebed is een mogelijkheid voor God om zijn liefde en macht te demonstreren. Neem dagelijks de tijd om te bidden en wacht op God. Hij hoort – Hij zorgt – en Hij antwoordt. ‘Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken’ (Spr3:5-6).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________