Vragen Eschatologie – Nummer 10 – Verschil Pre- en Posttribulationisme

8 augustus, 2023

Rubrieken: Vragen Eschatologie

Vragen Eschatologie

Nummer 10

Verschil tussen Pre- en Posttribulationisme

Vraag: Wat zijn de voornaamste verschillen tussen pretribulationisme en posttribulationisme, respectievelijk de visie dat de Opname vóór de Grote Verdrukking plaatsvindt en dat de Opname ná de Grote Verdrukking plaatsvindt?

Antwoord: Het posttribulationisme is de opvatting dat de Gemeente wordt opgenomen ná de Grote Verdrukking en is het gevolg van een niet onderscheiden van de volgende zaken:

1e. Het verschil tussen de Gemeente en Israël wordt niet onderscheiden omdat volgens posttribulationisme beiden de laatste jaarweek (Grote Verdrukking) zullen meemaken.

2e. Het onderscheid geen afzonderlijk verschijnen van de Heer Jezus om de Gemeente in het Vaderhuis te brengen. Dit is de Opname volgens pretribulationisme. Men spreekt bij posttribulationisme wel over de Opname maar dat correspondeert niet met de gedachte die daarmee gepaard gaat, namelijk dat de Heer Jezus komt en wij Hem tegemoet gaan in de lucht. Om het anders te zeggen men gelooft niet een ‘geheimzinnige wegneming’.

3e. Men onderscheidt niet de verschillende bedelingen in de Bijbel. Een bedeling is een periode binnen de heilsgeschiedenis die zich van andere onderscheidt door een eigensoortige relatie tussen God en de mens.

4e. Men onderscheidt niet dat de laatste jaarweek – de zeventigste – bestemd is voor het toekomstige volk Israël.

5e. Het gelooft niet dat de Heer Jezus ieder moment kan komen voor de Gemeente.

6e. Het posttribulationisme onderscheidt onvoldoende het karakter van de Grote Verdrukking.

7e. Het posttribulationisme zal een aantal teksten die op Israël betrekking hebben op de Gemeente moeten toe passen. Dat komt vooral tot uitdrukking in de Rede over de laatste dingen in Mattheüs 24. (Zie daarvoor het artikel in deze Rubriek: ‘Mattheüs 24 een exegese’).

8e. Men gaat voorbij aan de verschillen tussen de Opname voor de Gemeente en Jezus’ komst voor Israël. (Zie daarvoor de artikelen ‘Drie komsten van Christus?’ en ‘Het Midtribulationisme’ in deze Rubriek).

9e. Men beloont niet de verschillende fasen in de opstanding.

10e. Posttrib gaat ervan uit dat de ‘laatste bazuin’ vermeld in de eerste brief aan de Korinthiërs (1Kor.15:52) dezelfde is al de ‘zevende laatste bazuin’ vermeld Openbaring (Op.11:15-18).

11e. Op grond van Mattheüs 13:24-30 en 36-43 gaat men er abusievelijk vanuit dat de Gemeente blijft voortbestaan tot aan het einde van de eeuw.

(Zie ook het artikel: Het Midtribulationisme op deze website)

______________________________________________________________________________________________________________________