Oude Testament – Vissers en Jagers – Jeremia 16

9 augustus, 2023

Bijbelboeken: Jeremia

Oude Testament

‘Vissers en Jagers’

Jeremia 16:14-18

‘Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat niet meer zal gezegd worden: Zo waar de HERE leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft gebracht, maar veeleer: Zo waar de HERE leeft, die de Israëlieten heeft doen optrekken uit het Noorderland en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had; ja, Ik zal hen terugbrengen in het land dat Ik aan hun vaderen gegeven had. Zie, Ik ontbied vele vissers, luidt het woord des HEREN, die hen zullen opvissen, en daarna zal Ik vele jagers ontbieden, die hen zullen opjagen van elke berg en elke heuvel, en uit de rotskloven; want mijn ogen zijn op al hun wegen, deze zijn voor Mij niet verborgen, en hun ongerechtigheid is voor mijn ogen niet bedekt. Daarom zal Ik eerst hun ongerechtigheid en hun zonde dubbel vergelden (vgl. Jes.40:2), omdat zij mijn land hebben ontwijd met het aas van hun gruwelen en afschuwelijkheden, waarmede zij mijn erfdeel hebben vervuld’.

Inleiding

Van mijn laatste bezoek aan Israël in april 2014 zijn bij mij een aantal zaken blijven ‘plakken’ die allemaal met elkaar in verband staan. Ten eerste werd ik mij er weer eens van bewust hoe (profetisch) belangrijk het jaar 1967 was en is. U weet dat in dat jaar het oostelijke deel van Jeruzalem weer onder Israëlische controle kwam. Ten tweede was ik verheugd te horen dat de Messiaanse beweging groeit en er momenteel ongeveer 15.000 gelovigen zijn. Voor alle duidelijkheid: Messias belijdende Joden zijn gelovigen die in de Heer Jezus geloven. Ik had het voorrecht om met drie andere broeders twee keer een samenkomst in een Messias belijdende gemeente bij te wonen. Ten derde hoorde ik tijdens een bezoek aan het ‘Holy Temple Visitors Center’ in Jeruzalem van de concrete plannen en voorbereidingen om de tempel te bouwen. Zestig gebruiks-voorwerpen bestemd voor de tempeldienst zijn al vervaardigt en enkele daarvan kon ik zien. Een gouden model van de toekomstige tempel werd getoond. Een grote gouden(!) menorah zo’n anderhalve meter groot die vroeger op het Cardo stond staat nu opgesteld boven het tempelplein; waarde 500.000 dollar. Tenslotte hoorde ik van grote aantallen Joden die terugkeren naar Israël; de zogenaamde ‘Alija’. Men verwacht in de komende tijd ongeveer 200.000 Joden uit Oekraine. Daarmee in verband gaat dit artikel met bovenvermelde tekst uit het Boek Jeremia.

Terugkeer van de Joden

De terugkeer van Joden naar het land van hun vaderen staat in nauw verband met de profetieën die spreken over een herstel van het volk Israël. ‘Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod of terafim. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de HERE, hun God, zoeken, en David, hun koning, en bevende komen tot de HERE en tot zijn heil – in de dagen der toekomst’ (Hos.3:4-5). Nu er weer een staat Israël is geloven veel christenen dat zij (financieel) moeten bijdragen om de terugkeer van Joodse mensen naar Israël mogelijk te maken. Ik verwijs naar de actie van ‘Christenen voor Israël: ‘Breng de Joden thuis’. Men beroept zich daarvoor op teksten als o.a. Jeremia 16:14-17; Jesaja 49:22 en Ezechiël 34:11. En juist over de toepassing van die teksten lopen de meningen nogal uiteen vandaar dit artikel. Nu ben ik zeker niet tegen goeddoen aan mensen, verre van, maar dan wel eerst hulp verlenen aan de huisgenoten van het geloof, voor mij wil dat zeggen hen die behoren tot de Gemeente van de levende God (Gal.6:10). Wereldwijd zijn er enorm veel gelovigen die in grote materiele nood verkeren en daar gaat mijn aandacht het eerst naar uit. In mijn contacten met Messias-belijdende Joden vertelde men mij dat als Oekraïense joden naar Israël willen vertrekken ze van het Jewish Agency een ticket kunnen verkrijgen. Als dat juist is dan zie ik helemaal geen noodzaak meer om hen financieel te steunen en besteed mijn geld liever aan andere doelen. Ik wil echter niemand veroordelen die dat wel doet. ‘Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd.’ (Rom.14:5).

Tweeërlei terugkeer naar het land

Het is algemeen geweten en de meeste bijbeluitleggers zijn het er over eens dat de terugkeer van het Joodse volk in twee fasen zal gebeuren. Vóór de wederkomst van de Messias op de Olijfberg zullen de twee stammen in het land komen, daarna de tien stammen. De teksten met beloften voor een terugkeer van het volk in diaspora zijn overweldigend (Ps.107:1-3; Jer.3:18; 16:14-15; 23:7-8; Jes.49:12; 43:5-7; Jer.31:8 enz.). Het is nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid voorgekomen dat een volk dat zo verspreid is geworden als het Joodse weer terugkeerde naar het land van hun vaderen en nog steeds hun eigen taal heeft. We leven werkelijk in de eindtijd waarin de beloften van een terugkeer naar het land van hun vaderen werkelijkheid aan het worden is. Na de verwerping van de Heer Jezus bij zijn eerste komst werd het Joodse volk verstrooid over de hele wereld. Nu, in de periode die voorafgaat aan de terugkeer van de Messias, zien we het tegenovergestelde en horen van Joden die van overal in de wereld terugkeren naar het land van hun vaderen. Je kunt je daarom terdege afvragen hoe ver we af zijn van de wederkomst van de Heer Jezus?

De tijd van de vissers

Wanneer was of is de tijd van het optrekken van de vissers en wat wordt met ‘vissers’ bedoeld. Daarover zijn, zoals gezegd, de meningen verdeeld. Liebi zegt dat er eerst een tijd van de vissers zal zijn en ziet het Zionisme als de ‘vissers’ die Joden naar Israël ‘lokten’. De Zionistische beweging begon volgens Liebi in het begin van de 18e. eeuw en duurde tot 1881, het jaar waarin de tsaar Alexander  II werd vermoord. De zionistische beweging had echter niet het beoogde succes en veel Joden bleven waar ze waren. Omdat de schuld voor de moord op tsaar Alexander II werd toegeschreven aan een Jodin braken in Rusland Jodenvervolgingen uit die duurden van 1881-1884. Hiermee was het tijdperk van de jagers aangebroken. Anderen denken aan een vervulling in het heden en zien hun opdracht daarin dat ze het Evangelie verkondigen (Mat.4:19; Mark.1:17). Een terugkeer naar het land is goed en noodzakelijk om de komende Messias te verwelkomen, maar er is meer dan dat. De Messiaanse gelovigen woonachtig in Israël zien zich dan ook als de vissers die door middel van het evangelie de Joden benaderen om terug te keren naar hun God (Mal.3:24). Zijn zij de voorlopers van de 144.000 uit alle stammen van Israël? (Op.7:4v.; 14:1-3).

De tijd van de jagers

De periode van de jagers beslaat volgens Liebi van het jaar 1881 – tot heden. De jagers zijn vijanden (zie: Jer.16:16b) die er (ongewild en onbedoeld) voor zullen zorgen dat de Joden zullen terugkeren. (Ez.12:13; 29:4-5; Amos 4:2; 9:1-4; Hab.1:14-17). Dat heeft in het recente verleden geleid tot het ontstaan van de staat Israël. De Holocaust, die hoe verschrikkelijk ook, heeft ertoe geleid heeft dat er in 1948 weer een Joodse staat is. Ook nù zien we hetzelfde weer gebeuren, wat vanaf 1881 zo vaak is gebeurd, dat door vervolging de Joden naar Israël terugkeren. Het schijnt, naar ik mij heb laten vertellen door Messiaanse gelovigen, dat veel van de 200.000 Joden die nog in Oekraïne verblijven, denken om naar Israël te immigreren. Voor een uitgebreid overzicht van de terugkeer van de Joden naar het land van de vaderen is het boek van Dr. Roger Liebi ‘Leven we werkelijk in de eindtijd?’ van harte aan te bevelen.

Literatuurlijst:

Liebi R, Dr. Leven we werkelijk in de eindtijd? 2013 Uitg. Middernachtsroep. ISBN: 978 90 6603 163 0

_________________________________________________________________________________________________________________________________________