Eschatologie – Inleiding in de Eschatologie

8 augustus, 2023

Rubrieken: Eschatologie

                           Eschatologie

                   Voorwoord m.b.t. de Eschatologie

‘En zo hebben wij het profetisch woord des te vaster, en u doet er goed aan daarop acht te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Weet dit eerst, dat geen profetie van de Schrift een eigen uitlegging heeft. Want niet door de wil van een mens werd ooit profetie voortgebracht, maar heilige mensen van Godswege hebben, door de Heilige Geest gedreven gesproken’ (2Petr.1:19-21)

Inleiding

In de loop der jaren heb ik veel vragen met betrekking tot de eindtijd en het boek Openbaring te beantwoorden gekregen. Ik ben al lang genoeg op weg als gelovige om niet te beweren dat ik hét antwoord op alle vragen heb, maar ik meen toch wel dat ik door jarenlange studie van dit onderwerp recht van spreken heb. Mocht u toch van mening zijn dat ik enige correctie nodig heb, aarzel dan niet om dit te laten weten, want ‘de geesten van de profeten zijn aan de profeten onderworpen’ (1Kor.14:32).

De grote interesse voor de eschatologie komt ook tot uitdrukking in de grote hoeveelheid artikelen die ik op mijn website geplaatst heb. Dat heeft als nadeel dat dezelfde onderwerpen meerdere keren aan de orde komen, maar ook dat het redelijke korte antwoorden zijn, waarvan u de volledige uitleg zult kunnen vinden in de desbetreffende artikelen in de rubriek Eschatologie Algemeen.

Verantwoording

De tijd waarin wij leven ‘dwingt’ de gelovige als het ware tot onderzoek van het bijbels onderwijs van de eindtijdprofetieën. Daarover kunnen we ons alleen maar verblijden. Maar dat onderzoek kan ook lijden tot allerlei excessen. Twee afwijkende visies met betrekking tot de eschatologie zijn dan ook in afzonderlijke rubrieken besproken. Het betreffen het ‘Preterisme’ en de ‘Pre-Wrath’ doctrine.

Meer dan met betrekking tot andere onderwerpen die in de Bijbel gevonden worden, is een contextuele uitleg bij het onderzoek van de ‘dingen betreffen de laatste tijden’ nodig. Wat ik met ‘contextuele Bijbelonderzoek’ bedoel kunt u vinden in de rubriek ‘Hermeneutiek’.

Vragen Eschatologie

In de antwoorden zal regelmatig worden verwezen naar reeds bestaande artikel in deze rubriek. De vraag- en antwoordreeks zal regelmatig worden aangevuld en bijgewerkt. U mag dit als een soort vademecum beschouwen.

Bronnen

Ik heb veelvuldig gebruik gemaakt van onderstaande werken, om er maar een paar te noemen:

The Bible Exposition Commentary OT en NT – Wiersbe

Things to Come, Pentacost, J.D.

De Openbaring van Jezus Christus, deel 1 en 2, Ouweneel, W.J.

De toekomst van God, Ouweneel, W.J.

Openbaring – Dr. H.R. van de Kamp – Commentaar op het NT

De komst van Christus – Glashouwer en Verweij

Brennpunkte Biblischer Prophetie – John F. Walvoord

Studiebijbel – deel 10 – Openbaring

Das Reich Gottes -Andrew M. Woods

Lexikon zur Endzeit – Mal Couch

Verder nog vele andere werken en diverse websites.

____________________________________________________________________________________________________