Vraag en Antwoord – Wat als kinderen sterven? – Nummer 21

9 augustus, 2023

Rubrieken: Vraag en Antwoord

VraagenAntwoord

Als kinderen sterven

Nummer 21

 

Vraag:

Wat gebeurt er wanneer kleine kinderen vroegtijdig sterven; gaan ze dan naar de hemel?

Antwoord:

Een vraag die vaak gesteld wordt en dat is ook heel begrijpelijk. Veel ouders worden daarmee geconfronteerd. Maar ik heb goed nieuws voor u!

Omdat kleine kinderen deel uitmaken van het menselijke ras zijn ze geboren in zonde. Toen Adam in de zonde gevallen was strekten de gevolgen zich uit tot alle nakomelingen (Rom.5). Baby’s worden in zonde ontvangen (Ps.51:7) en ook voor hen geldt: ‘Het is de mens gezet om eens te sterven’ (Heb.9:27). Het is ernstig wanneer kleine kinderen lijden en sterven, maar we geloven dat God in controle is en weet wat Hij doet.

Wanneer baby’s sterven dan gaan ze m.i. naar de hemel. Ze worden niet behouden op grond van hun eventuele doop zoals de RK-kerk dat leert. Ook worden ze niet behouden op grond van een verbondsleer zoals geleerd wordt in de Calvinistische kerken en ook niet op grond van de leer van de predestinatie (voorbestemming) dat weer in een zijtak van het Calvinisme wordt onderwezen. Ook worden ze niet behouden op grond van hun bekering, want dat is bij kleine kinderen niet mogelijk omdat er geen kennis bij hun aanwezig is van goed en kwaad en het verstaan van het evangelie. Ze kunnen, vanwege hun jonge leeftijd, niet aangesproken worden op hun kennis van God door middel van de schepping of hun geweten Rom.1:19v., 2:15) en zijn ze du wel degelijk te verontschuldigen (Rom.1:20b). Ze worden niet veroordeeld vanwege de zonden van de ouders, maar ook niet van het geloof van de ouders. Ik geloof dat ze behouden worden door de genade van God op grond van het offer van Christus waardoor de prijs voor de zonde is voldaan (Joh.1:29; Rom.8:3; 2Kor.5:21) en ik doe dat op grond van volgende Schriftgedeelten. (1) ‘Zou Ik dan Nineve niet sparen, de grote stad, waarin meer dan honderdtwintigduizend mensen zijn, die het onderscheid niet kennen tussen hun rechterhand en hun linkerhand, benevens veel vee?’ (Jona 4:11). (2) Toen het zoontje van David stief, die hij bij Batseba verwekt had, zei David: ‘Ik zal wel tot hem gaan, maar hij keert tot mij niet terug’ (2Sam.12:23). Wat was Davids definitieve bestemming? ‘Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen’ (Ps.23:6). ‘In zijn arm de lammeren’ (Jes.40:11). (3) ‘Gij echter, sta op, ga naar uw huis. Op het ogenblik dat uw voeten de stad binnentreden, zal de jongen sterven. 13Dan zal geheel Israël over hem weeklagen en hem begraven, want (van het huis) van Jerobeam zal deze alleen in een graf komen, omdat in Jerobeams huis in hem alleen iets goeds gevonden wordt voor de Here, de God van Israël’ (1Kon.14:13; vgl. 2Sam.12:23). (4)

‘Toen werden kinderen bij Hem gebracht, opdat Hij de handen op hen zou leggen en zou bidden; maar de discipelen bestraften hen. Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen’ (Mat.19:13-14). Dit zal misschien voor sommigen niet overtuigend genoeg zijn, maar om te geloven dat ‘de weg naar de hel geplaveid is met kinderlijkjes’ zoals wel een gezegd wordt, vindt ik te gruwelijk om te geloven en niet in overeenstemming met de genade en liefde van God.

_____________________________________________________________________________________________________________________